Patientskadeförsäkringen

Motion 2018/19:708 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över villkoren i den nuvarande patientskadelagen i syfte att stärka patientens ställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Patientskadelagen reglerar rätten till patientskadeersättning och skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring). Dagens lagstiftning och försäkring härrör i allt väsentligt från 1996 och äger i sin tillämpning stora likheter med trafikskadelagen/trafikförsäkringen. Det finns två områden dock där patientskadelagen avviker från trafikskadelagen/trafikförsäkringen, nämligen i fråga om självrisk och rättshjälp.

Självrisken i patientskadelagen 9§ utgörs av 1/20 av gällande prisbasbelopp. Tillämpningen av självrisker i försäkringslösningar motiveras främst med prevention mot olika former av överutnyttjande. Det kan inte betraktas som rimligt eller försvarbart att tillämpa självrisk i en lagstiftning med efterföljande försäkringslösning som gäller människor som skadats i sjukvården och som fått en godkänd patientskada. Självrisken i patientskadelagen bör därför avskaffas.

Att som patient, som på något sätt vållats skada genom sjukvården, driva sina krav mot vårdgivaren är inte okomplicerat. I trafikskadelagen och trafikförsäkringen finns ett rättsskyddsmoment som ger den försäkrade rätt till juridisk hjälp i samband med tvist. Motsvarande moment saknas i patientskadelagen. Med tanke på skadornas komplexitet och parternas relativt ojämlika förhållande, där många skadelidande ofta har en mycket utsatt situation, bör ett motsvarande rättshjälpsmoment införas i patientskadelagen.

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)