Patienträttighetslag

Motion 2010/11:So421 av Marta Obminska (M)

av Marta Obminska (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett införande av en patienträttighetslag.

Motivering

I Sverige har vi, till skillnad från i exempelvis resten av Norden, ingen särskild lag om patienters rättigheter i hälso- och sjukvården. Den svenska lagstiftningen på hälso- och sjukvårdsområdet utgår istället främst från vilka skyldigheter sjukvårdshuvudmännen och personalen har.

Hälso- och sjukvården, liksom lagstiftningen på området, bör i första hand ha patientfokus. Alliansregeringen har vidtagit åtgärder för att stärka patienternas ställning. Därutöver vore det lämpligt om även Sverige införde en tydlig och lättillgänglig patienträttighetslag där patienternas rättigheter finns samlade. Exempel på rättigheter som borde regleras är rätten till individuellt anpassad information och samtycke, gränser för väntetider och valfrihet i hälso- och sjukvården.

För att en patienträttighetslagstiftning ska bli riktigt verkningsfull krävs det samtidigt att patienterna kan utkräva sina rättigheter på ett effektivt och enkelt men samtidigt rättssäkert sätt.

Jag föreslår att regeringen verkar för en översyn av hälso- och sjukvårdslagstiftningen och ser över frågan om ett införande av en patienträttighetslag som tydliggör vilka rättigheter patienterna har.

Stockholm den 26 oktober 2010

Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)