Partikelutsläpp

Motion 2007/08:MJ273 av Phia Andersson och Sinikka Bohlin (s)

av Phia Andersson och Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn bör göras av gränsvärdena för partikelutsläpp.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka inom EU för sänkta gränsvärden för partikelutsläpp.

Motivering

Omgivningsluften är en stor källa till partiklar och andra skadliga ämnen. I vårt land gäller det framför allt industriutsläpp, vedeldning, drivmedel och material som rivs upp av dubbdäck.

Medan förekomsten av många andra sjukdomsgrupper avtar ökar lungsjukdomarna. I en ny WHO-rapport slår man t.ex. fast att en miljard av jordens befolkning i dag har kroniska lungsjukdomar, och att dessa 2020 kommer att vara världens tredje största dödsorsak.

Forskarna har bl.a. kommit fram till att lungsjukdomen kol, som hittills bara har förknippats med rökning, också uppstår av dålig omgivningsluft.

Forskarna flyttar nu från ensidigt fokus på rökningens roll till att identifiera generella mekanismer för successivt tilltagande lungskada och invaliditet orsakad av kronisk inandning av skadliga ämnen.

Utifrån detta är det viktigt att en översyn görs av de gränsvärden som i dag finns för partikelutsläpp.

I EU-parlamentet diskuteras gränsvärden inom luftkvalitetsdirektivet. Förslagen till gränsvärden för luftföroreningspartiklar tillåter för höga halter enligt experter inom Naturvårdsverket. Det föreslås faktiskt gränsvärden inom EU som ligger dubbelt så högt som i USA.

Det är nödvändigt att Sverige inom EU verkar för att gränsvärdena sänks för utsläpp av luftförorenande partiklar.

Stockholm den 1 oktober 2007

Phia Andersson (s)

Sinikka Bohlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)