Parkeringsavgifter elbilar

Motion 2021/22:3506 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över den s.k. kommunala avgiftslagen så att den möjliggör att differentiera parkeringsavgifter utifrån fordons miljöegenskaper, så att det är möjligt med lägre parkeringsavgifter för de fordon som är miljöfordon enligt vägtrafikskattelagen, uppfyller särskilda miljökrav eller drivs med ett visst drivmedel, exempelvis el, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kommunallagen så att principen om likabehandling av kommuninvånare medger olika parkeringsavgifter om syftet är att förbättra den gemensamma miljön och på så sätt gynna kommuninvånarna som helhet och det framgår att det inte är invånarna som behandlas olika, utan fordonen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kvarstår dock ett hinder för att fler ska vilja köpa el- eller gasbil: Det är inte idag

möjligt att låta parkeringsavgifter avspegla miljönyttan hos fordonen. Detta är centralt

eftersom mätningar visar att just parkeringsavgifterna är ett viktigt incitament för att

välja el- eller gasbil.

3

För att transportsektorn ska kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål, och för att

svenska storstäder ska kunna vara ledande i klimatomställning är det därför viktigt att

den kommunala avgiftslagen ändras så det blir möjligt att differentiera

parkeringsavgifter utifrån fordons miljöegenskaper. Exempelvis bör det vara möjligt

med lägre parkeringsavgifter för de fordon som är miljöfordon enligt

vägtrafikskattelagen, uppfyller kraven för supermiljöbilspremie eller som drivs med ett

visst drivmedel, exempelvis el eller gas. Kommunallagen bör ses över, så att

grundregeln är att kommuninvånare ska behandlas lika, inte förhindrar olika

parkeringsavgifter beroende på fordon, om syftet är att förbättra den gemensamma

miljön och på så sätt gynna kommuninvånarna som helhet. Det ska vara tydligt att det

inte är invånarna som behandlas olika, utan fordonen.

Niels Paarup-Petersen (C)

Martin Ådahl (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)