Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon

Motion 2021/22:481 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda utfärdandet av parkeringsanmärkning och kontrollavgift till blåljusfordon under pågående utryckning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med ”blåljusfordon” avses polisbilar, ambulanser och brandbilar.

Enligt 11 kap. 9 § trafikförordningen (1998:1276) har ett blåljusfordon under pågående utryckning rätt att åsidosätta ett förbud mot stannande eller parkering, men innefattar inte rätten att stanna eller parkera på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att betala en parkeringsavgift.

Enligt 1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering).

I 8 § lagen om felparkeringsavgift finns en möjlighet för föraren eller fordonets ägare att begära rättelse. Genom detta rättelseförfarande undanröjer Polismyndigheten framförallt uppenbart felaktiga parkeringsanmärkningar som inte kräver någon ytterligare utredning utan kan prövas direkt. Ägaren av fordonet kan också skriftligen bestrida betalningsansvar enligt 9 § och åberopa bevisning till stöd för detta. Därefter verkställer Polismyndigheten den utredning som behövs och meddelar beslut med anledning av bestridandet. Om Polismyndigheten finner att parkeringsanmärkningen inte borde ha meddelats, undanröjer myndigheten betalningsansvaret.

I rättsdatabasen Juno finns inget domstolsavgörande då bedömningen är att i de fall ett blåljusfordon har delgetts en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift har ärendet kunnat avgöras via en överklagan om förläggandet direkt till utfärdaren varpå ärendet aldrig har behövt avgöras i domstol.

Det är dock orimligt att blåljuspersonal och Polismyndigheten skall behöva använda sig av tid och resurser i de fall en anmärkning eller avgift utfärdats under pågående utryckning varför jag föreslår att en ändring av relevanta lagar, regler och förordningar görs på sådant vis att blåljusfordon under pågående utryckning inte får beläggas med parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)