Parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning

Motion 2011/12:Sf269 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om parallell utbetalning av tillfällig föräldrapenning.

Motivering

Både till vardags och i allvarliga situationer kan barn komma att behöva andra vuxna i sitt liv än bara föräldrarna och dessutom fler än en person samtidigt.

Ett exempel på en sådan situation är familjen som har mer än ett barn och ett av barnen vistas på sjukhus. I de fall då båda föräldrarna måste vara på sjukhuset med det sjuka barnet, kanske på annan ort, finns ingen som kan ta hand om de hemmavarande barnen. Det naturliga i det fallet är att en nära släkting, exempelvis en mor- eller farförälder, stiger in.

Ett problem uppstår om den mor- eller farförälder – eller annan när släkting – som måste hjälpa till fortfarande yrkesarbetar och måste vara frånvarande från arbetet varför det borde vara möjligt att kunna betala ut ersättning för vård av barn till en annan person parallellt med föräldrarna.

Idag är det möjligt för en förälder att överföra rätten till ersättning till en annan person som är hemma med ett sjukt barn i hans eller hennes ställe, men möjligheterna för flera personer att ta ut ersättning parallellt är begränsad. Då barnet enligt Försäkringskassans definition är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till tillfällig föräldrapenning samtidigt för samma barn, men den rätten sträcker sig inte till fler anhöriga eller ytterligare personer samtidigt.

Att båda föräldrarna under en längre tid tvingas vistas borta från sina friska barn på grund av allvarligt sjukdomsfall eller olycka är tack och lov relativt sällsynt men likväl bör systemen vara så flexibla att möjligheten finns för en yrkesarbetande nära släkting att delta i vården om hemmavarande barn. Jag vill att riksdagen uppdrar åt berörda myndigheter att se över den möjligheten.

Stockholm den 4 oktober 2011

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)