Pappa- och mammamånad i samband med barns födelse

Motion 1999/2000:Sf270 av Marina Pettersson (s)

av Marina Pettersson (s)
Föräldraförsäkringen har som mål att stödja föräldrarnas
möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Förmånen skall bidra till att en ökad jämlikhet kommer till stånd mellan
könen och i föräldraskapet. I dag har pappan rätt att vara tillsammans med
barnet och mamman de första 10 dagarna. Den djupa kontakten mellan mor
och barn förstärks efter födelsen och här bör faderns möjligheter till samma
djupa kontakt och närhet utökas med möjlighet att vara hemma hos barnet
tillsammans med mamman den första månaden efter födelsen.
Det finns skäl att inför kommande prioriteringsdiskussioner överväga om
det finns utrymme till utvidgning av föräldraförsäkringen, vilket är särskilt
viktigt ur både ett jämställdhetsperspektiv och en fördelningspolitisk
synvinkel. En analys av effekterna av vad det skulle innebära att utvidga
föräldraförsäkringen bör göras och då bör man särskilt studera hur
jämställdheten mellan män och kvinnor härigenom kan stärkas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en analys av effekterna av vad en utvidgning av
föräldraförsäkringen skulle innebära för jämställdheten.

Stockholm den 5 oktober 1999
Marina Pettersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)