Pant på all plast

Motion 2021/22:3746 av Mattias Vepsä (S)

av Mattias Vepsä (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa ett system för pant på all typ av plast och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Plast finns överallt. Det är ett material som revolutionerat vår vardag. Men kan också ha mycket stor negativ påverkan på levande varelser, klimatet och miljön.

Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.  Det behövs styrmedel och regler som styr bort från resursslöseri och negativ miljöpåverkan och därför behöver fler produkter omfattas av EU:s designdirektiv.

Det finns nationella mål för hur stor andel av varje förpackningsslag som ska gå till materialåtervinning. När det gäller just plast är målet relativt lågt satt jämfört med de andra förpackningsslagen. Målet för återvinning av plastförpackningar under 2019 var att vi skulle återvinna 30 procent och man nådde målet med råge eftersom 49% av alla plastförpackningar som inte var PET-flaskor återvanns. Från och med 2020 höjdes det målet till 50 procent. En fortsatt ganska lågt satt mål. Vi behöver ha ännu högre mål och vidta flera åtgärder för att nå dem. 

Även om skulle öka vår återvinningsgrad av plastförpackningar så finns ju så mycket annan plast som hamnar i naturen, emballage av olika slag, plastdetaljer från bilar, fiskenät med mera. All plast som inte fångas i ett slutet system av återvinning kan hamna i naturen och börjar släppa ifrån sig microplaster och gifter.

Vi måste med göra något drastiskt. Ett sätt skulle kunna vara att införa ett system för pant på alla slags plast, till exempel att man kunde panta plast per kilo. Även om vi är många som plockar skräp och plast för att vi vill göra det så skulle kanske fler börja att städa stränder, skogar och vägar från plast för att panta den, till exempel skolklasser. Och vi skulle få in mer plast i ett slutet återvinningssystem.

Mattias Vepsä (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)