Palmolja

Motion 2008/09:Sk506 av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c)

av Emma Henriksson m.fl. (kd, mp, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om import av palmolja.

Motivering

Oljepalmer odlas i dag framför allt i Malaysia och Indonesien som tillsammans står för över 80 procent av den samlade produktionen av palmolja. Oljan används över hela världen, i Europa främst inom livsmedelsindustri och kemiteknisk industri.

Efterfrågan på palmolja har ökat i en sådan takt att stora ekologiska värden har gått förlorade i jakten på nya odlingsmarker. Skogsbränder, illegala avverkningar och vattenföroreningar är bara några exempel på negativa effekter som odlingarna förknippas med. I och med avskogningen följer även enorma utsläpp av växthusgaser.

Möjligheterna att ytterligare expandera palmoljeproduktionen för att nu också börja tillgodose Europas efterfrågan på biodrivmedel riskerar att leda till att nya skogsområden omvandlas till plantager. Hotade arter som orangutangen eller Borneos sista noshörningar får därmed ett allt mindre livsutrymme.

Sedan 2004 är biodrivmedel skattebefriade i Sverige, detta för att underlätta en bred introduktion. Befrielsen från koldioxidskatt och energiskatt gäller fram till 2008, men kan komma att förlängas ytterligare en femårsperiod. Via ett regeringsbeslut daterat 2007-03-15 medgavs därför under kalenderåren 2007–2008 skattebefrielse för den biobaserade delen av det nämnda dieselbränslet.

Det är olyckligt om vi i Sverige försöker minska våra utsläpp av koldioxid genom att subventionera ett bränsle som har tydliga kopplingar till miljöförstöring i Sydostasien. Dessutom riskerar skattebefrielsen att Sverige, som är först i Europa med att använda det palmoljebaserade bränslet storskaligt, nu kommer att ge starka signaler till övriga länder om att vi anser att palmolja är en acceptabel lösning för att nå uppsatta mål om procentuell användning av biodrivmedel.

Motsvarande problemställningar lyftes fram i en motion under föregående riksdagsår. Med hänvisning till det då pågående arbetet med Klimatberedningen avslogs motionen. Klimatberedningen överlämnade sitt betänkande våren 2008. Vi har kunnat konstatera att problemet med palmolja inte specifikt har berörts av beredningen. Med anledning av ovan nämnda, och i avvaktan på europeiska riktlinjer för vilka biobränslen som från miljösynpunkt ska kunna accepteras i framtiden, är vår mening att palmolja som används till drivmedel inte ska erhålla fortsatt skattebefrielse och att tydliga miljökrav ska kunna ställas på produktionen av biobränslen. Regeringen bör även utreda andra möjligheter att komma till rätta med de miljöproblem palmolje­produktion ger upphov till, vilket ytterst kan innebära att utreda möjligheten till och effekterna av ett eventuellt importförbud av palmolja.

Stockholm den 7 oktober 2008

Emma Henriksson (kd)

Karin Svensson Smith (mp)

Lars Tysklind (fp)

Sven Bergström (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)