På väg mot ett fossilfritt Sverige

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)

av Jan Björklund m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen om ett pris på koldioxid är central för en effektiv klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en grön skatteväxling där skatten på jobb sänks medan miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter höjs, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tack vare vattenkraften, kärnkraften och investeringar i förnybar el har en säker och effektiv elproduktion med mycket små utsläpp av växthusgaser, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom elexport till våra EU-grannar kan bidra till att göra EU mer energisäkert och våra grannar mindre beroende av rysk gas och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Alliansens energiöverenskommelse ska utgöra grunden vid en blocköverskridande energiöverenskommelse och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att för klimatets skull avskaffa effektskatten på kärnkraft och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör få i uppdrag att göra en konsekvensanalys av vad stängningar av kärnkraftsreaktorer betyder för förlorad baskraft och ökad energiimport liksom klimatet och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ambitionshöjningen av elcertifikatssystemet inte ska genomföras och tillkännager detta för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en mer likvärdig beskattning inom energisektorn och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver en liberalisering av energipolitiken där kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft kan konkurrera på egna meriter, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiska styrmedel för solenergi och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en stabil och koldioxidsnål elproduktion som levererar ren el till eldrivna fordon, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbyggnad av laddinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fordonsskatt och tillkännager detta för regeringen.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omvänd miljöbilsbonus och tillkännager detta för regeringen.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en omläggning av reseavdraget i syfte att öka dess regionala träffsäkerhet och tillkännager detta för regeringen.
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder på lokal och regional nivå för att främja en fossilfri fordonsflotta och tillkännager detta för regeringen.
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta längre och tyngre lastbilar och därmed minska utsläppen och tillkännager detta för regeringen.
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att successivt fasa ut olika former av subventioner för användandet av fossila bränslen och tillkännager detta för regeringen.
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att slopa nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för diesel inom gruvindustriell verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är och ska fortsatt vara ett grönt föregångsland där bättre miljö och minskade utsläpp går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och utifrån marknadsekonomiska principer. En politik som bidrar till att förenkla för människor att ta ansvar utan att detaljstyra deras vardagsliv.

Vi utgår från försiktighetsprincipen och principen att förorenaren ska betala. Folkpartiet Liberalerna vill driva på miljöanpassningen genom generella regelverk och ekonomiska styrmedel. Staten ska vara neutral mellan energislagen. Centralt för en effektiv klimatpolitik är principen om ett pris på koldioxid. Generella och teknikneutrala ekonomiska styrmedel, såsom koldioxidskatt på fossila bränslen och ett utvecklat men reformerat utsläppshandelssystem inom EU är viktiga styrmedel. Det måste kosta att skada klimatet. Teknisk utveckling är en central del av lösningen på dagens miljöproblem.

Under Folkpartiet Liberalernas tid i alliansregeringen minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige med 19 procent. Sedan 2006 har andelen förnyelsebar energi och antalet miljöbilar ökat. Den förnybara energin i transportsektorn ökade nära fyra gånger. Sverige är med över 50 procent förnybar energi det land i EU som har högst andel. Viktiga steg har tagits men mer måste göras för att minska Sveriges koldioxidutsläpp.

Sverige behöver en grön skatteväxling där skatten på jobb måste sänkas medan olika former av miljö- och klimatpåverkande skatter och avgifter bör höjas. Med beaktande av jobben och konkurrenskraften ska ekonomiska styrmedel därför användas för att möta klimatkrisen och föra Sverige närmare klimatmålen. Att bryta beroendet av fossila bränslen är nödvändigt för att rädda klimatet och här är energisystemet och transportsystemet av stor vikt. Folkpartiet Liberalerna vill ta viktiga steg mot ett fossilfritt Sverige.

Fossilfri energiproduktion

Energiproduktion skapar nästan alltid någon form av miljöpåverkan. Fossila bränslen skadar klimatet och förorenar luften. Kärnkraft skapar farligt avfall som måste hanteras. Förnybar energi förbrukar inte resurser som tar slut men kan i vissa fall påverka naturen och tära på den biologiska mångfalden. Energisystemets miljö- och klimateffekter ska minskas genom energieffektivisering och en successiv introduktion av klimatneutrala produktionsformer.

Tack vare vattenkraften, kärnkraften och investeringar i förnybar el har Sverige en säker, effektiv elproduktion med mycket små utsläpp av växthusgaser till konkurrenskraftiga priser. En långsiktig och stabil energiförsörjning är avgörande för klimatet, svenska jobb och svensk konkurrenskraft och därmed vår tillväxt och välfärd.

I ett EU-perspektiv är vårt fossilberoende lågt. Så mycket som 80 procent av energitillförseln i EU kommer från fossila energikällor. Sverige kan därmed spela en roll som föregångsland avseende omställning från ett fossilberoende och kan också vara exportland för klimatsmart el till vårt närområde. Genom vår elexport till våra EU-grannar kan vi bidra till att göra EU mer energisäkert och våra grannar mindre beroende av rysk gas.

Folkpartiet Liberalerna står fast vid Alliansens energiöverenskommelse och anser att den ska utgöra grunden för en blocköverskridande energiöverenskommelse. I Decemberöverenskommelsen ingår att regeringen och Allianspartierna ska föra samtal om den framtida energipolitikens inriktning. Regeringen har också tillsatt en Energikommission för att nå en bred överenskommelse om Sveriges framtida energiförsörjning. Trots detta vidtar regeringen åtgärder som styr om och kraftigt påverkar framtidens energipolitik. Vi anser sammantaget att regeringen på flertalet punkter föregår Energikommissionens arbete och därmed minskar dess betydelse. 

Regeringen straffar ut svensk kärnkraft genom en höjd effektskatt vilket leder till att kärnkraften blir allt mer olönsamt och kraftbolag planerar för att tidigarelägga nedläggningen av fungerande kärnkraftsreaktorer. Det är slöseri med samhällsekonomiska resurser och påverkar svensk energiförsörjning på lång sikt.

Folkpartiet Liberalerna säger därmed nej till regeringens höjning av effektskatten på kärnkraft som de facto innebär att den koldioxidfria kärnkraften straffas. Istället för att höja effektskatten vill Folkpartiet Liberalerna, för klimatets skull, avskaffa effektskatten under mandatperioden. Det behövs också en konsekvensanalys av vad stängningar av reaktorer betyder för förlorad baskraft och ökad energiimport liksom klimatet, vilket är ett uppdrag som bör läggas på Energimyndigheten.

Regeringen väljer vidare att utvidga subventioner till förnybara energikällor genom elcertifikatssystemet trots att energimarknaden redan är så mättad att inga nya investeringar lönar sig. Folkpartiet Liberalerna, liksom centrala remissinstanser, ifrågasätter regeringens avsikter gällande ambitionshöjningen av elcertifikatsystemet och anser att ambitionshöjningen inte bör genomföras.

Folkpartiet Liberalerna vill rikta fokus på att minska vårt beroende av fossila energikällor i stället för att straffa koldioxidfri produktion. Målet ska vara en klimatsmart energiproduktion som är stabil i hela landet och året om.

Sverige behöver en mer likvärdig beskattning inom energisektorn och en liberalisering av energipolitiken som sätter klimathänsyn, långsiktiga spelregler, och konkurrensneutrala villkor i första rummet. Att låta kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft konkurrera på egna meriter är grunden för en liberal och fungerande energimarknad.

Det finns en stor potential att fortsätta bygga ut förnybara energislag, solenergi och biogas samt att utveckla nya tekniker som vågkraft. Tekniska innovationer och produktutveckling liksom utvecklingen av nya tjänster och affärsmodeller är viktiga delar för att skapa ett långsiktigt hållbart energisystem. Det behövs förutsägbara, enkla och teknikneutrala styrmedel som underlättar för nya lösningar och leder till att vårt beroende av fossila energikällor minskar.

Regeringen väljer en rad kortsiktiga bidrag för att stimulera förnyelsebar energi. Ambitionen är lovvärd men det behövs inte mer pengar till investeringsstöd. Vad svensk energimarknad behöver är långsiktiga och teknikneutrala styrmedel inte kortsiktiga och oförutsägbara bidrag. Regeringens tidigare signaler om avskaffad skattebefrielse för bland annat småskalig solenergi visar på en otydlig och kortsiktig politik. Det är positivt att regeringen till viss del backat från förslaget. Oklara ekonomiska spelregler gynnar inte en växande marknad. Solenergi har stor utvecklingspotential och att allt fler privatpersoner men även offentliga aktörer och företag väljer denna energiform är glädjande. För att underlätta introduktion av solenergi på marknaden föreslår Folkpartiet Liberalerna att fastighetsskatten helt tas bort på produktionsanläggningar för solenergi.

Dessvärre försvårar dock regeringen fortfarande utbyggnaden av solenergi eftersom man håller fast vid att beskattning utgår per juridisk person i stället för per anläggning. Systemet drabbar fastighetsägare och andra med ett diversifierat fastighetsbestånd och hämmar därmed utbyggnaden av solenergi på platser där småskalig energiutvinning och energianvändning sker på samma punkt.

Vi lever i en tid där hela energimarknaden är under förändring. Folkpartiet Liberalerna kommer därför fortsätta att utveckla politiken för att främja en fossilfri energiproduktion utan kortsiktiga bidrag men med långsiktiga och konkurrensneutrala villkor.

Fossilfria transporter

Den största utmaningen när det gäller att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är transportsektorn. Sektorn bidrar med den största nationella påverkan på klimatet och här finns också det största beroendet av import av energiråvara såsom rysk olja. Miljöpåverkan från transportsektorn måste minska och åtgärder krävs för att nå det långsiktiga målet om en fossilfri fordonsflotta. Folkpartiet Liberalerna vill ha en ekonomisk styrning som sker på ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt.

Det är positivt med den elektrifiering av transportsektorn som pågår. Marknaden utvecklar och driver på men det kan finnas anledning med ekonomiska styrmedel för att driva på utvecklingen. I sammanhanget är det värt att nämna vikten av en stabil och koldioxidsnål energiproduktion som levererar ren el till eldrivna fordon. Folkpartiet Liberalerna anser att vattenkraft, kärnkraft och förnybar el har en viktig del i detta.

Det behövs en bättre infrastruktur för att främja en fossilfri fordonsflotta och det är rimligt att staten står för en del av dessa investeringar. Folkpartiet Liberalerna anser därmed att staten bör stimulera utbyggnad av laddinfrastruktur.

Fordonsskatt ska betalas för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar bl.a. utifrån fordonets koldioxidutsläpp per kilometer. För äldre fordon ska fordonsskatten betalas bland annat utifrån fordonets vikt.

Förorenaren ska betala och det är rimligt att miljöbilsbonusen utformas såsom en förhöjd skatt på bilar med negativ klimatpåverkan. Folkpartiet Liberalerna föreslår en omvänd miljöbilsbonus där bilar som inte skulle vara berättigade för en miljöbilspremie, enligt gällande regelverk, under de första fem åren får en förhöjd fordonsskatt med 2000 kronor per år.

Vi vill också se en omläggning av reseavdraget i syfte att öka dess regionala träffsäkerhet och minska exponeringen mot felaktigheter i utnyttjandet av avdraget. Reseavdraget ska begränsas i de regioner där det finns en fungerande kollektivtrafik.

Utöver statliga styrmedel finns anledning att på lokal och regional nivå främja en fossilfri fordonsflotta genom åtgärder såsom fri parkering, bussfiler och slopad trängselskatt för eldrivna lätta lastbilar, taxi och personbilar.

Genom att tillåta längre och tyngre lastbilar går det att minska utsläppen samtidigt som effektiviteten och lönsamheten. Längre och tyngre fordon kan frakta mer gods per lastbil. Alliansregeringen gjorde ett gediget förarbete för att kunna introducera tyngre lastbilar, 74 ton, i Sverige. Dock har nuvarande regering valt att begrava frågan i ytterligare en utredning. Det är olyckligt både för klimatet och för svenska företag.

Succesivt bör olika former av subventioner för användandet av fossila bränslen fasas ut till exempel skatteundantaget för fossila bränslen i gruvnäringen. Folkpartiet Liberalerna föreslår därför ett slopande av nedsättningen av energi- och koldioxidskatt för diesel inom gruvindustriell verksamhet.

Jan Björklund (FP)

Said Abdu (FP)

Tina Acketoft (FP)

Maria Arnholm (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Roger Haddad (FP)

Robert Hannah (FP)

Fredrik Malm (FP)

Christer Nylander (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Mats Persson (FP)

Mathias Sundin (FP)

Lars Tysklind (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Maria Weimer (FP)

Barbro Westerholm (FP)

Allan Widman (FP)

Christina Örnebjär (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (20)