Övervakningsorgan för illegala penningflöden

Motion 2021/22:204 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om övervakningsorgan för illegala penningflöden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kriminell verksamhet och att flytta stora summor pengar mellan bolag och personer i olika nationer är ett växande problem. Under de senaste åren har flera fall uppmärksammats där stora summor pengar forslats mellan banker och personer i olika länder i världen. Banker världen över jobbar ständigt med denna fråga. Vill man komma åt denna typ av organiserad verksamhet och stoppa dessa transaktioner och kapitalflöden så bör därför ett än större samarbete till mellan länders myndigheter och banker.

Sverige är sedan 1989 en av 37 medlemmar i den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF). Det innebär att Sverige har åtagit sig att följa FATF:s 40 rekommendationer som utgör internationella standarder för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas på ett effektivt sätt.[1]

Till denna organisation skulle det då vara aktuell att inrätta ett övervakningsorgan där banker världen över ansluter sig och får dela med sig av kundkännedom samt kunders betalflöden till organet. Organet skulle då kunna övervaka, upptäcka och förhindra illegala betalningar associerade med kriminell verksamhet och finansiering av terrorism.

På grund av svårtolkad lagstiftning kan banker och finansiella institut ha svårt att bedöma vad som är tillräckligt god kundkännedom. Om organet sätter standarden för vad som anses vara god kundkännedom, kan alla anslutna medlemmar arbeta utefter dessa ramar och på ett effektivare sätt inhämta relevant kundinformation som organet sedan använder i sitt arbete. 

Ett sådant övervakningsorgan/organisation bör kunna inrättas utan att man bryter mot sekretessbestämmelser som finns. Arbetet är ytterst viktigt att både banker och länders myndigheter ständigt jobbar med och utvecklar. I ett gemensamt samarbete kan arbetet fördjupas, förenklas och förbättras. Allt för att stoppa illegal verksamhet. Genom detta kan man enkelt förhindra och försvåra kapitalflöden och komma åt penningtvätt, kriminell verksamhet samt finansiering av terrorism.

Regeringen bör därför i internationella sammanhang driva på för att en sådan här inrättning/organ kan bildas. Detta både inom samarbetet för Europeiska unionen och i andra sammanhang.

Mikael Larsson (C)


[1] Källa och text från polisens hemsida om penningtvätt.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)