Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap

Motion 2017/18:3428 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över villkoren för att erhålla svenskt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medborgarskapet är inte vad som helst. Det innebär rättigheter och skyldigheter. Medborgarskapet har såväl en reell som en symbolisk betydelse. Genom medborgarskapet erhålls rösträtt i riksdagsval men även rätten att söka vissa typer av tjänster inom polis, domstol och militär, den ovillkorliga rätten att vistas i landet samt konsulär hjälp vid problem i utlandet. Den mer symboliska betydelsen är att medborgaren genom medborgarskapet blir en del av något gemensamt, med skyldigheter och rättigheter gentemot andra. Genom medborgarskapet stärks känslan av delaktighet, samhörighet och identitet.

Nuvarande regler för att kunna söka svenskt medborgarskap som vuxen är att du ska kunna styrka din identitet, har fyllt 18 år, har permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort samt har bott i Sverige en viss tid. Tiden kan variera, i de flesta fall ska du ha varit bosatt i Sverige i fem år från den dagen du har fått uppehållstillstånd, men för den som är statslös eller flykting enligt Genèvekonventionen gäller 4 år. Kortare tid gäller för nordiska medborgare eller om man är gift med en svensk medborgare.

För att få svenskt medborgarskap ska man också ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Om man har begått ett brott kan man ändå bli svensk medborgare, men först efter en karenstid. Hur lång den är beror på vilket straff man har fått.

Jag vill stärka och uppvärdera det svenska medborgarskapet. Därför anser jag att en utredning bör tillsättas för att se över nuvarande krav för att erhålla svenskt medborgarskap. I det sammanhanget bör olika frågor genomlysas såsom att införa flera bosättningsår innan man kan komma ifråga för medborgarskap liksom att införa någon sorts samhälls- eller språkkrav. Ännu en fråga som har aktualiserats är huruvida kraven på en fastställd identitet för att kunna få ett svenskt medborgarskap bör skärpas ytterligare. Frågan om vandelskriterierna samt eventuella skäl att förlora sitt medborgarskap bör också utredas.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)