Översyn av strandskydd

Motion 2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dagens strandskyddsregler bör ses över samt att kommunerna bör få större rådighet avseende strandskyddets utformande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett fantastiskt land. Vi har vackra städer och en underbar natur med fjäll, skog, åkrar samt sjöar och hav. Samtidigt ser vi hur utvecklingen i vårt land är att allt fler väljer att bosätta sig i städer samtidigt som de mindre kommunerna på landsbygden får allt svårare att upprätthålla god offentlig service.

Detta är en problematik som måste hanteras på flera sätt där digitalisering, förbättrad infrastruktur samt en medveten landsbygdsstrategi hos de statliga myndigheterna är några av de viktiga åtgärder som behövs för att hela landet skall få samma goda förutsättningar att utvecklas.

Samtidigt räcker det inte att man efterfrågar statliga åtgärder för att gynna landsbygden. Landsbygden måste få möjlighet att utnyttja de goda förutsättningar som man redan har i form av vacker natur. Tyvärr begränsas detta i många fall av lagar som är alltför rigida.

Ett exempel på denna typ av begräsningar är dagens strandskyddsregler. Trots att vi har många kommuner som har åtskilda sjöar med möjlighet till vacker strandbebyggelse så begränsas detta. Samma begränsning drabbar även alla våra kustkommuner som även de har stora kuststräckor där det finns en önskan om att kunna etablera nya bostadsområden. Denna begränsning verkar dock inte drabba våra större städer där man utan problem får möjlighet att bygga om gamla hamnar och industritomter till nya attraktiva bostads- och handelsområden. Denna inkonsekvens förstärker urbaniseringen och försvårar för landsbygdskommunerna att konkurrera med städerna trots att man har fantastiska möjligheter att skapa ett naturnära boende.

Vi måste ge landsbygden bättre förutsättningar att dra nytta av de naturliga fördelar som man faktiskt har. Ett naturnära boende är en av dessa goda möjligheter, men den begränsas av dagens extrema strandskyddslagstiftning. Lagen bör därför ses över så att det generella strandskyddet begränsas till 50 m från stranden samt att kommunerna får större rådighet över dessa beslut. Det ska således vara möjligt för en kommun att ta bort begränsningen om man finner det möjligt samt att även ha ett större strandskydd i de områden där kommunen upplever att det finns en extra skyddsvärd natur. Dessa lokala förutsättningar bör kommunerna tydliggöra redan i de kommunala översiktsplanerna, vilket gör att alla vet vilka förutsättningar som gäller i den enskilda kommunen.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-07 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)