Översyn av säl och skarv i Blekinge

Motion 2018/19:298 av Angelika Bengtsson (SD)

av Angelika Bengtsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av förutsättningarna att införa allmän jakt på gråsäl och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gråsäl och skarv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gråsäl och skarv är djur som det finns gott om i Blekinges skärgård. På senaste tiden har de ökat i antal lavinartat.

Sälar och skarvar äter stora mängder fisk, vilket i sin tur påverkar fiskerinäringen som redan verkar under svåra förhållanden. Den mängd fisk som säl och skarv konsumerar är mycket högre än det en yrkesfiskare fångar in under ett år. Näringen drabbas hårt i och med att bestånden av säl och skarv växer (7% årligen i Östersjön) snabbare än fiskebestånden.

Gråsäl har de senaste åren synts allt längre in vid skärgården runt Karlskronatrakten. Sedan säljakten reducerats har antalet sälar i bestånden ökat. Därför bör regeringen initiera en översyn av om det är lämpligt att inkludera säljakt i den allmänna jaktperioden, på samma grund som man vill bevara hållbara stamstorlekar inom allmänna viltjakten. Varje år får 600 sälar skjutas, varav endast hälften skjuts, av de 30000 som finns i Östersjön. Genom att ha allmän jakt på gråsäl skulle vi kunna återställa fiskebestånden och balansen i stammen, och inte minst värna det ekologiska systemet.

I kommande översyn bör även ingå att lämna förslag på hur restprodukter som inte används kan tillvaratas.

Angelika Bengtsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-09 Granskad: 2018-11-09 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)