Översyn av regelverket för fristående skolor

Motion 2013/14:Ub432 av Jennie Nilsson och Hans Hoff (S)

av Jennie Nilsson och Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket för fristående skolor.

Motivering

De fristående skolorna har tillfört mycket positivt och är idag en naturlig del av vårt skolväsende. Det är självklart att alla föräldrar kan välja skola utifrån vad som är bäst för deras barn. Idag ser vi dock ett stort behov av att modernisera regelverket kring de fristående skolorna. De återkommande reportagen om hur en del huvudmän kvitterar ut stora vinster, samtidigt som kvaliteten i undervisningen och stödet till eleverna brister, visar att regelverket måste skärpas.

Skattemedel avsedda för skolan ska också gå till skolan. Eventuella överskott bör återinvesteras i verksamheten. Kvalitetskraven för både befintliga skolor och nya skolor måste skärpas. För att få starta en skola ska skolan uppfylla tydliga kvalitetskrav, som kan handla om stödinsatser, lärartäthet, lärarkompetens eller undervisningstid.

Överskott tas ut ur fristående skolor också på andra sätt än genom ren vinstutdelning. Det kan ske exempelvis genom höjda styrelsearvoden, högt prissatta köp av tjänster från dotterbolag, höga internräntor och realisationsvinster vid ägarbyten. För att komma till rätta med problemet måste frågan utredas. Det är viktigt att ta reda på hur kvalitetskraven kan skärpas för att säkerställa att offentliga bidrag stannar i skolan.

Skolinspektionen bör ges utökade befogenheter att granska skolors ekonomi och rätt att kräva tillbaka offentliga bidrag som används på felaktigt sätt. Samma insyn och granskning ska gälla alla skolor. Även fristående skolor ska vara skyldiga att årligen göra kvalitetsredovisningar, och alla skolor ska vara skyldiga att delta i öppna jämförelser. Når man inte kvalitetskraven kan en skola läggas ner, oavsett om den är fristående eller kommunal.

Etableringsvillkoren ska skärpas så att det säkerställs att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra skola. Dessutom ska skoltillståndet inte automatiskt följa med vid ägarbytet; man måste kunna veta vem den nya ägaren är för att kunna utkräva ansvar.

All offentligt finansierad utbildning ska omfattas av en offentlighetsprincip och de anställda i fristående skolor ska ha meddelarskydd. Man ska inte bli av med jobbet för att man avslöjar brister i skolan, och hur skattemedel används får inte vara en företagshemlighet. Det är angeläget att en översyn snarast görs av regelverket för fristående skolor.

Stockholm den 1 oktober 2013

Jennie Nilsson (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)