Översyn av minerallagen

Motion 2009/10:N242 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

Motivering

I Sverige förekommer uran i många områden och det förekommer ofta tillsammans med andra grundämnen, t.ex. järn, koppar och guld. Eftersom Sverige är mineralrikt så är det många företag som prospekterar efter olika mineraler. I bl a Kumla kommun, Kvarntorpsområdet, finns ett stort intresse för att prospektera och provborra.

Kvarntorpsområdet i Kumla är ett av landets mest miljöbelastade industriområden. Tidigare har skifferbrytning och oljeframställning skett i området vilket lett till att stora områden är förorenade och sargade. Kumla kommun har under många år, på ett mycket aktivt och framgångsrikt sätt, arbetat med att återställa och utveckla hela Kvarntorpsområdet.

Under senare år har det återigen funnits intresse att bryta skiffer i området. De berörda kommunerna i Sydnärke har kraftfullt visat sitt motstånd mot detta, men detta har inte hörsammats i processen.

Det är viktigt, och vårt land har nytta av, att prospektering sker i Sverige eftersom det ger oss goda kunskaper om vår bergrund. Men att det tillåts i områden där marken är så väl undersökt som i t ex Kvarntorpsområdet är underligt. Området kring Östernärke är sedan länge noga undersökt, vilket går att se då stora sår syns i det miljökänsliga området. Både natur och människor lever dagligen med den påverkan som tidigare ingrepp i området medfört.

Det är mycket märkligt att nya ingrepp i miljön får och kan göras idag i redan hårt miljöbelastade områden. Vi behöver en lagstiftning där höga krav måste uppfyllas. Lagstiftningen ska ha ett kommunalt veto mot uranbrytning, mycket höga miljökrav och den ska ge berörda parter en stark ställning. Utifrån detta bör det göras en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

Stockholm den 24 september 2009

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)