Översyn av milavdraget

Motion 2007/08:Sk386 av Lars Gustafsson och Anne Marie Brodén (kd, m)

av Lars Gustafsson och Anne Marie Brodén (kd, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reseavdraget.

Motivering

Sverige består till största delen av glesbygd. Förutsättningen för glesbygdsboende är egen bil för förflyttning, då allmänna kommunikationer inte finns eller är anpassade för olika resor. För många människor i glesbygd är därför bilen avgörande för att de ska kunna bo och arbeta utanför tätorter. För dem som valt denna bosättning utgör arbetsresor ofta en stor andel av kostnader för inkomsternas förvärv. Det moderna svenska samhället fordrar också rörlighet på arbetsmarknaden och möjlighet att arbeta på annan ort.

Förra året beslöt riksdagen att höja gränsen för reseavdragen till
8 000 kronor, vilket i sin tur innebär ökade kostnader för arbetstagare som måste använda bilen för arbetsresor. I budgetpropositionen för 2008 föreslås ett något höjt milavdrag som kompensation för ökade drivmedelsskatter. Detta är i sig väl motiverat men innebär inte någon nödvändig förbättring för boende i glesbygd i behov av bil för arbetsresor. Den tidigare höjda gränsen för avdragen motverkar också den tänkta effekten av jobbskatteavdraget för dessa personer.

För kommande budgetförslag bör en översyn av reseavdraget vid arbetsresor genomföras så att jobbskatteavdragets nettoeffekt även realiseras för boende i glesbygd.

Stockholm den 3 oktober 2007

Lars Gustafsson (kd)

Anne Marie Brodén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)