Översyn av Lärarlyftet

Motion 2009/10:Ub267 av Finn Bengtsson och Anna Tenje (m)

av Finn Bengtsson och Anna Tenje (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över utformningen av det s.k. Lärarlyftet.

Motivering

Alliansregeringen slog glädjande nog tidigt fast att den kvalificerade fortbildningen för lärare behövde förstärkas. I denna ambition är det också mycket välkommet att den särskilda satsningen kallad Lärarlyftet införts för att garantera lärarna en trygg sådan fortbildning med målet att cirka 30 000 lärare ska komma att ha givits denna möjlighet fram till år 2010.

Emellertid har även bra reformer ofta vissa ”skönhetsfläckar” och det är en sådan som denna motion syftar till att fästa uppmärksamhet på vad gäller satsningen Lärarlyftet och den utgår från ett elevperspektiv.

Såsom Lärarlyftet kommit att utformas får den fortbildande läraren vanligen enbart möjlighet att i praktiken studera på deltid för att vara verksam på sin arbetsplats under övrig tid. Sett ur ett elevperspektiv är detta inte sällan förödande för en vettig planering av lektionerna. Den flexibilitet som heltidsnärvaro innebär för att bäst kunna schemalägga skolveckan för eleverna hämmas inte sällan påtagligt av att bara delar av veckan står till buds för att få ihop ett pussel som passar både elever och lärare bäst. Därtill utgör en endast deltidsfrånvarande ordinarie lärare ofta ett hinder för unga lärare som erbjuds vikariat för den lärare som fortbildar sig att fullt ut ta sig an uppgiften att möta eleverna på heltid i skolan.

Förslag

När kvalificerad fortbildning för lärare erbjöds för något decennium sedan, så fanns en konstruktion som innebar att läraren erbjöds studera på heltid med 80 % av lönen (så kallat B-avdrag). Detta system uppfattades av de lärare som utnyttjade det som både smidigare och enklare att hantera ur både sitt eget och elevernas perspektiv jämfört med hur lärarlyftet idag visat sig fungera i praktiken med en vanligen splittrad deltidstjänstgöring. Särskilt beaktades i det tidigare B-avdragssystemet det behov som eleverna hade av att alltid ha en och samma lärare närvarande för alla de situationer som kan uppstå under en skolvecka. Dessutom kunde den studerande läraren mera koncentrerat och effektivt inhämta de önskade fortbildningskunskaperna så att även dessa tidigare än med Lärarlyftet kunde återbördas till skolan när studierna avslutats.

Vi vill därför att riksdagen ger regeringen tillkänna att en översyn av hur Lärarlyftet fungerar i praktiken med fokus på ökade möjligheter till heltidsstudier bör komma till stånd.

Stockholm den 28 september 2009

Finn Bengtsson (m)

Anna Tenje (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)