Översyn av Lantmäteriet

Motion 2021/22:2812 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att lägga ut vissa av Lantmäteriets arbetsuppgifter på entreprenad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige, man ansvarar för fastighets­indelningen, registrerar och säkrar ägandet av fastigheter och hanteras deras gränser. Det är hit människor vänder sig för lagfart, stycka av en tomt till exempel och här finns geografisk information.

Det är uppenbart stora problem med, i flera fall, mycket långa väntetider hos Lantmäteriet. Detta har blivit ett hinder för nybyggnation och utveckling i våra kom­muner och skapar stora problem för enskilda medborgare. Det är inte rimligt att en statlig myndighet har så stora problem att serva allmänheten med så viktiga ange­lägenheter eller att väntetiderna tillåts vara upp mot flera år.

Lantmäteriet ska ansvara för myndighetsutövningen men skulle kunna lägga ut vissa arbetsuppgifter på andra aktörer för att effektivisera arbetet och minska väntetiderna. Det skulle kunna vara kommunerna eller upphandlade entreprenörer, som åtog sig dessa uppdrag.

Regeringen ansvarar för de statliga myndigheterna och man har därmed möjligheten att påverka hur arbetet utförs. Riksdagen bör uppmana regeringen till en översyn av Lantmäteriet i syfte att få in fler aktörer på marknaden, att korta väntetiderna och att höja servicegraden till allmänhet och andra.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)