Översyn av länstrafikreformen

Motion 1992/93:T915 av Berndt Ekholm och Arne Kjörnsberg (s)

av Berndt Ekholm och Arne Kjörnsberg (s)
Den nu tioåriga länstrafikreformen avsåg att skapa
förutsättningar för en bättre och mer utvecklad
kollektivtrafik. Så har också blivit fallet. Samordningen
inom resp. län är god och trafiken har utvecklats positivt.
Det brister dock i samordningen mellan länshuvudmännen.
Det kan gälla fördelningen av kostnadsansvar, men också
linjedragningar och taxor.
Ett ytterligare problem är att konkurrensen minskar
inom kollektivtrafiken. Bolagen som på entreprenörbasis
sköter trafiken blir allt färre. En oligopolsituation håller på
att utvecklas med Swebus och Linjebuss som alltför
dominerande aktörer. Lokala kommunala bolag slås ut
liksom mindre privata entreprenörer. Detta kan komma att
skapa långsiktiga problem för länshuvudmännen.
Vår uppfattning är, att tiden nu är mogen för en
uppföljning och översyn av länstrafikreformen, där
möjlighet ges att finna lösningar på kvarstående och
nytillkommande problem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
en översyn av länstrafikreformen bör genomföras.

Stockholm den 25 januari 1993

Berndt Ekholm (s)

Arne Kjörnsberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)