Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2020/21:1556 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2010 infördes nya bestämmelser om sjöfylleri i sjölagen där gränsen för sjöfylleri sattes till 0,2 promille. Det har varit en lagstiftning som kraftigt ifrågasatts av många inom fritidsbåtlivet. Mot den bakgrunden är det viktigt att lagstiftningen och dess effekter följs upp för att se om lagstiftningen har uppnått de resultat som avsågs, något som även civilutskottet ansåg då de biföll motionen. Utskottet ansåg att det fanns skäl att gå vidare med en grundligare utvärdering av lagstiftningens tillämpning och effekter. Vid en sådan utvärdering ansåg även utskottet att överväganden av om det finns behov av ändringar i något avseende skulle göras.

Dessvärre har ingen sådan översyn ännu genomförts. Detta är beklagligt då det alltid är viktigt att lagstiftning uppnår avsedda resultat. Regeringen bör därför gå vidare och genomföra en översyn av lagstiftningen om sjöfylleri.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)