Översyn av kulturminneslagen

Motion 2008/09:Kr364 av Claes Västerteg och Erik A Eriksson (c)

av Claes Västerteg och Erik A Eriksson (c)
c336

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av kulturminneslagen.

Motivering

Kulturminneslagen har stor betydelse för bevarandet av vårt kulturarv. Samtidigt kan lagstiftningen på kulturmiljöområdet många gånger ha stor påverkan och i vissa fall omöjliggöra utveckling och exploatering som gagnar en bygds utveckling. Kulturminneslagen kan även många gånger innebära avsevärda inskränkningar i ägandet och brukandet.

Konsekvenserna för en markägare kan bli betydande när något upptäcks på en fastighet som kan påverkas av kulturminneslagen. Visserligen kan markägaren få bidrag beviljat för utgrävningarna men trots det drabbas markägaren ofta av betydande kostnader. Bland annat genom att en utgrävning kan medföra att ett bygge blir väsentligt försenat.

I dagsläget finns 1 700 000 fornlämningar på 600 000 platser i vårt land. Enligt vår mening är ett problem med dagens utformning av kulturminneslagen att den inte graderar de kulturhistoriska värdena. Allt är enligt lagen lika skyddsvärt oavsett om det finns enstaka eller ett stort antal likvärdiga lämningar inom exempelvis en kommun.

Dagens situation är olycklig och medför både kostnader och problem för markägare samtidigt som förtroendet för lagen riskerar att urholkas i situationer där likvärdiga lämningar finns i stora antal. Kulturminneslagen bör därför ses över i syfte att öka tryggheten för markägaren och stärka äganderätten. De delar som bör ses över är ansvarsfördelningen mellan samhälle och enskilda. Dessutom bör en översyn leda till att det ges möjlighet att prioritera mellan olika objekt. Vid en översyn bör även möjligheterna till att belysa lämningskategorierna ur ett regionalt perspektiv prövas.

Stockholm den 29 september 2008

Claes Västerteg (c)

Erik A Eriksson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)