Översyn av konkurrens inom besöksnäringen

Motion 2015/16:881 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Konkurrensverket i uppdrag att göra en översyn av offentligt ägande och drift av verksamheter inom besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27 § konkurrenslagen och innebär att domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även uthyrning innefattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. En offentlig aktör som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten.

Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag, om staten, kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal.

Konkurrensverket har väckt talan emot offentligt ägda bolag såväl som myndigheter. Vissa har fällts i tingsrätt och Marknadsdomstolen, medan andra har ändrat sin verksamhet innan ärendet gått till domstolsavgöranden. Oavsett, är det viktigt att privata entreprenörer inte upplever att deras tjänster eller produkter konkurreras ut av offentligt finansierade och drivna verksamheter.

Besöksnäringen är ett område där frågetecken kan uppstå om vad som är kärnverksamheterna för en kommun eller region, och vad är ett näringslivsfrämjande arbete för att fler turister, mötesdeltagare och även nya boende ska intressera sig för orten eller området?

Det kan som beslutsfattare vara lätt att tro att det är alltigenom bra att det finns lite spännande och mer ovanliga verksamheter i, främst, kommunens regi. Det kan ju ge fräscha pengar, mer än bara skatteintäkterna. Men den konkurrens som kan uppstå och som indirekt subventioneras av skattebetalarna gentemot en privat näringsidkares idoga egna arbete, vilket måste gå med vinst, måste man från politiskt håll vara mycket uppmärksam på.

Ägande, drift, verksamhetsbidrag eller upphandling - det finns flera olika modeller för hur kommuner kan agera. Man kan till exempel äga en anläggning, men överlåta verksamheten i den till någon annan genom ett avtal, man kan begära in anbud för offentlig upphandling av tjänsten och man kan ge ett verksamhetsbidrag till en förening. Oavsett, är att se över modellerna för drift och ägande, är en viktig del i arbetet för att också se det ekonomiska värdet av satsade medel och att de satsas rätt.

Företaget Resurs som äger TuristEkonomiska Modellen, TEM, en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar; har utfört beräkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner.

Eftersom besöksnäringen med sina drygt 172000 anställda är en viktig bransch för Sverige, och som kan utvecklas ännu mera, kan Konkurrensverket bidra genom att göra en särskild översyn av offentligt ägda och drivna verksamheter inom hotell, konferens, camping och evenemang. Fortfarande finns exempel över landet som behöver uppmärksammas men där lokala entreprenörer inte själva mäktar med att ta fajten.

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)