Översyn av färdtjänstens funktion, sanktioner och kompensation

Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD)

av Staffan Eklöf (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av färdtjänsten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En fungerande färdtjänst gör att funktionshindrade kan leva ett rörligare och rikare liv, mer på samma villkor som andra medborgare. Det är självklart att samhället ska ställa upp för medborgarna när de har svårigheter.

Det har tidigare uppmärksammats att de beslutande myndigheterna, kommunerna och landstingen, kan göra olika bedömningar och att villkoren blir olika i olika landsändar. Det finns emellertid ytterligare en faktor som gör att villkoren för funktionshindrade skiljer sig beroende på var man bor och som gör att färdtjänsten inte fungerar som den ska på vissa platser. Det finns exempel på att färdtjänstbilar aldrig dyker upp. Den funktionshindrade som har beställt bilen blir stående på trottoaren och väntar förgäves. Det kan bero på att taxiföraren har fått en mer lönsam beställning och väljer att strunta i den funktionshindrade. Avtalsbrottet kan betyda att en beställd vidare resa går om intet. Den funktionshindrade kan missa den planerade händelsen och dessutom inte få tillbaka pengarna. Även om den utfärdande myndigheten är skyldig att bedriva tillsyn kan det vara svårt att få rättelse för den funktionshindrade.

En översyn behöver göras av hur färdtjänsten fungerar samt hur oseriösa utförare ska få sanktioner och utsatta resenärer kompenseras. En utebliven upphandling i nästa omgång av upphandling är inte tillräckligt. Det handlar om att funktionshindrade ska kunna lita på att färdtjänsten kommer, minst lika mycket som vid en vanlig beställd resa. De har ofta färre handlingsalternativ. Det handlar också om ett fungerande näringsliv där oseriösa aktörer inte får fördelar över seriösa. Slutligen handlar det ytterst om vilket samhälle vi bygger och upprätthåller. Det ska inte löna sig att vara ohederlig i Sverige.

I översynen ska utredas om det räcker att kommuner och landsting får ändrade regelverk och stöd eller om en central tillsynsmyndighet bör utses.

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-12 Granskad: 2018-10-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)