Översyn av expropriationslagen

Motion 2021/22:3262 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)

av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över expropriationslagen och dess ersättningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över betydelsen av angelägna allmänna intressen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett stort problem med när offentlig sektor tar mark och de ersättningar som då faller ut. Om en markägare släpper åkermark till offentlig sektor för att det skall byggas till exempel en väg där får han idag marknadsvärdet plus 25 procent. När sedan marken klassats om till vägmark äger den entreprenör som fått jobbet av den offentliga aktören. Entreprenören kan sedan sälja jorden till ett mycket högre värde än den enskilda markägaren faktiskt fick i inlösen. Det låga värdet för åkerjorden särskilt i de norra delarna av landet beror på dålig lönsamhet i jordbruket. Markägaren kan inte själv sälja jorden i förväg då det krävs ett täkttillstånd och det tillåts inte av länsstyrelsen på grund av att det är produktiv åkermark.

Detta är ett ingrepp i det enskilda ägandet och brukandet och det bör därför ses över. Man bör utreda vad som egentligen är angelägna allmänna intressen och ersättningar enligt expropriationslagen.

John Widegren (M)

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)