Översyn av byggfelsförsäkring

Motion 2009/10:C233 av Solveig Zander (c)

av Solveig Zander (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av lagen om byggfelsförsäkring m.m. i syfte att tydliggöra undantagen, vilket bl.a. innebär att byggherren tillika näringsidkaren undantas.

Motivering

Lagen om byggfelsförsäkring m.m. är i grunden obligatorisk och syftar till att skydda såväl byggherren som näringsidkaren. Givetvis är detta ett mycket bra skydd. I vissa fall kan byggnadsnämnden i kommunen ge dispenser från tecknandet av försäkringen. Där gäller bl.a. en praxis om byggsumman understiger ett visst belopp. Reglerna för undantag är dock godtyckliga och behöver tydliggöras för att skapa ett enhetligt regelverk.

När man är både byggherre och näringsidkare, dvs. bygger till sig själv, saknar byggfelsförsäkringen betydelse. Vid ett fel kan man ju inte driva en rättsprocess gentemot sig själv. Försäkringspremien står heller inte i relation till vad som eventuellt betalas ut.

Det finns all anledning att tydliggöra regelverket i lagen om byggfelsförsäkring för syftet ska inte vara ett obligatorium som inte fyller någon funktion utan enbart fyller på försäkringsbolagets kassa.

Stockholm den 24 september 2009

Solveig Zander (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)