Översyn av arrendevillkor

Motion 2012/13:Sk287 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av skattevillkoren för arrendatorer.

Motivering

Omläggningen av den gamla fastighetsskatten till en ny fastighetsavgift har fått ogynnsamma konsekvenser för landets arrendatorer. Reformen gäller nämligen inte arrendemark. Markägaren betalar fortfarande skatt för taxeringsvärdet på hela fastigheten enligt tidigare modell. Detta kan markägaren dock enkelt kompensera sig för genom att höja arrendeavgiften så att den täcker skatten. I slutänden blir det alltså de som arrenderar marken som får betala. Dessa saknar i dag alla möjligheter att kompensera genom jämkning eller skatteavdrag då den skattskyldige formellt är markägaren.

Detta får även skeva fördelningspolitiska konsekvenser då arrendatorerna ofta har valt att arrendera eftersom de inte har råd att själva köpa sin tomt. Det är alltså en mindre resursstark grupp som får bära hela kostnaden.

Stockholm den 3 oktober 2012

Peter Jeppsson (S)

Suzanne Svensson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)