Översyn av Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter i förhållande till Samhalls uppdrag

Motion 2010/11:A258 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Samhall i uppdraget att medverka till funktionsnedsattas möjligheter till arbete på öppna marknaden.

Motivering

Alla människor med arbetsförmåga har rätt att ha ett avlönat arbete för att kunna försörja sig och ta ansvar för sina närmaste. Ju fler personer som arbetar desto fler bidrar till samhällets bästa och vår gemensamma välfärd, samtidigt som egenvärdet och självkänslan stärks hos personen. Det gäller alla oavsett om man kan arbeta hel- eller deltid, har ett handikapp eller är funktionsnedsatt.

För att möjliggöra och stödja personer som har en nedsatt arbetsförmåga att erhålla ett arbete finns Arbetsförmedlingen och dess resurser. Arbetsförmedlingen har kompetens och ett uppdrag att medverka till goda kontakter med näringslivet i syfte att finna lämpliga arbetsplatser.

Ett av Samhalls uppdrag är att medverka till så kallade övergångar då en person ska slussas från Samhalls verksamhet till den öppna marknaden. En annan uppgift är att ta väl hand om personalen för att möjliggöra att de kan arbeta kvar på Samhall.

Samhalls kompetens finns bl.a. i att medverka till att personer vill, kan och är lämpade för att slussas ut i öppna markanden. När en person via Arbetsförmedlingen kommer till Samhall för ”arbetsprövning/praktik” överförs allt ansvar till Samhall, och efter en månad hos Samhall erhåller personen en tillsvidareanställning om inga särskilda skäl föreligger. Här skulle en förbättrad kontakt och ett utbrett samarbete med Arbetsförmedlingen underlätta i sökandet efter arbetsplatser till de personer som vill, kan och önskar ett arbete utanför Samhall.

Med hänvisning till ovanstående bör riksdagen ge till känna att samarbetet mellan Samhall och Arbetsförmedlingen bör förbättras och att ett samverkande arbetssätt skulle gynna den anställde.

Stockholm den 22 oktober 2010

Solveig Zander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)