Överskuldsättning

Motion 2008/09:C395 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överskuldsättning.

Motivering

Överskuldsättning är ett stort problem i dagens Sverige som tyvärr bidar till att många människor fastnar i ett permanent utanförskap. För närvarande ökar antalet ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogdmyndigheten. Denna ökning är oroande speciellt eftersom dessa faktiskt brukar sjunka när konjunkturen håller på att vika. En orsak till detta är förmodligen att allt fler varor och tjänster går att köpa på kredit. Det blir därigenom lättare att ta på sig skulder som man i slutändan har svårt att betala. En speciellt oroande utveckling på senare år har varit att skuldsättningen bland ungdomar har ökat betydligt. Dessa skulder har oftast sin grund i obetalda räkningar för Internet, kabel-tv eller telefoni.

Problematiken måste mötas på flera fronter – dels måste det bli enklare att få skuldsanering så att man kan få en möjlighet att bli skuldfri, dels måste reglerna för kreditgivning stramas upp. När det gäller skuldsanering har en utredning presenterats som syftar till att göra det enklare att bli beviljad skuldsanering. Glädjande är också att EU:s konsumentkreditdirektiv håller på att införas i Sverige. Dessa innehåller flera bestämmelser som ska ge ett bättre konsumentskydd på kreditmarknaden. Dock regleras inte lagrummet för lån under 200 euro i de nya EU-bestämmelserna. Här måste vi agera på nationell nivå för att även försäkra oss om att det råder en sund kreditgivningspolicy. Det är just dessa mindre lån som försätter många unga i en skuldproblematik.

Som moderat så tror jag på individens rätt att själv teckna avtal och bedöma rimligheten i de beslut man själv fattar. Men staten måste även agera för att skapa vettiga regler kring kreditgivning som skapar en enhetlig marknad med ett gott konsumentskydd. Dagens finansiella kris, som har sitt upphov i allt för generös kreditgivning på den amerikanska bostadsmarknaden, står som ett varnande exempel på hur illa det kan gå när marknaden för kreditgivning är dysfunktionell.

Stockholm den 1 oktober 2008

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)