Överskuldsättning

Motion 2004/05:L355 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återbetalningsplaner för långtidsarbetslösa med stora skulder.

Motivering

Enligt min mening är det angeläget att återbetalningsplaner för långtidsarbetslösa personer med stora skulder utformas på ett sådant sätt att det lönar sig att ta ett arbete trots skuldbördan. En skuldsatt skall således inte behöva avstå från ett erbjudet arbete på grund av sina skulder.

Konsumentverket bör ta upp frågan i en kontinuerlig diskussion med de exekutiva myndigheterna. Det bör ankomma på regeringen att ta initiativ till sådana diskussioner. I Skuldsaneringsutredningens betänkande (SOU 2004:81) redovisas förslag till lagändringar som ska leda till att skuldsaneringsförfarandet förenklas och effektiviseras. Betänkandet tar dock inte upp frågan om hur betalningsplanen under ett skuldsaneringsförfarande skulle kunna ändras i syfte att ge en långtidsarbetslös person motivation till att arbeta under den femårsperiod som förfarandet i normalfallet varar.

Jag anser därför att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om återbetalningsplaner för långtidsarbetslösa med stora skulder.

Stockholm den 4 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)