Överskuldsättning hos privatpersoner

Motion 2007/08:C224 av Reza Khelili Dylami (m)

av Reza Khelili Dylami (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överskuldsättning hos privatpersoner.

Motivering

Antalet människor som lever med löneutmätning, som ett resultat av överskuldsättning, utgör idag ca 120 000 människor. Dessutom tillkommer ett stort antal överskuldsatta som inte kommer ifråga för löneutmätning på grund av för små inkomster. Det är med andra ord en stor grupp som lever under väldigt knappa villkor, varav många ingår i det vi kallar för utanförskapet. Överskuldsättningen kan vara ett resultat av ett flertal saker såsom sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet eller företagskonkurs. Det är inte bara den enskilde som drabbas, utan hela familjen får leva med stigmat det innebär att leva på existensminimum. Skuldsättningsproblematiken innebär inte bara stort lidande och kostnader för den enskilde och hans närmaste, utan samhället och samhällsekonomin belastas också hårt. Vi har ett stort antal människor som genom sina knappa omständigheter ofta uppbär olika stöd från samhället såsom bostadsbidrag och socialbidrag, och inte längre ser det som en möjlighet att betala av skulderna. Det borde ligga i samhällets intresse att de som är överskuldsatta lättare skulle kunna ha möjlighet att komma tillbaka till en normal tillvaro.

En speciellt oroande utveckling på senare år har varit att skuldsättningen bland ungdomar har ökat betydligt. Dessa skulder har oftast sin grund i obetalda räkningar för Internet, kabel-tv eller telefoni. Kronofogdemyndigheten pekar på att en väg att få ned dessa ärenden vore att ställa högre krav på gäldenärerna, i detta fall telefon- och Internetbolagen. Marknaden borde bli bättre på att göra kreditkontroller och se över sin marknadsföring.

Regeringen har identifierat utanförskapet som ett av de absolut viktigaste problemen vi måste ta itu med i samhället. De överskuldsatta utgör en betydande del av detta utanförskap, och ofta är det de som ligger allra längst från ett normalt liv. Reglerna kring skuldsättning och möjligheten till löneutmätning borde ses över så att de som fastnat i skuldfällan får bättre förutsättningar att ordna upp sina liv. I sammanhanget vore det även intressant att se vilka möjligheter det finns att involvera gäldenärerna i processen och skapa ett större ansvarstagande hos dessa.

Stockholm den 27 september 2007

Reza Khelili Dylami (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-09-28 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)