Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2014/15:548 av Anders Åkesson och Kristina Yngwe (C)

av Anders Åkesson och Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att dagens ålfisketillstånd ska övergå till att vara överförbara mellan personer.

Motivering

Ålen anses vara en hotad art och flera åtgärder har införts för att skydda ålen. EU har beslutat om en återhämtningsplan och i Sverige finns en nationell förvaltningsplan. Det svenska förhållningssättet och synen på problematiken är mycket seriösa. Bland annat innebär det att ålfiske är förbjudet, med undantag för vissa yrkesfiskare och i vissa vatten. Antalet yrkesfiskare som innehar tillstånd att fiska ål är strikt begränsat.

En levande kust och skärgård, ett gynnande av småföretagande och ett vidmakthållande av ett småskaligt insjö- och kustnära fiske – ett levande kulturarv är viktiga värden. Men dessa värden riskerar nu att gå förlorade om inte möjligheten att överlåta företaget som bedriver kustfiske/ålfiske till annan person införs.

Dagens innehavare av ålfisketillstånd riskerar att bli de sista svenska ålfiskarna, detta på grund av att de, till skillnad mot vad som annars är brukligt med företag och rörelser, inte kan överlåta sina företag och därtill nödvändiga licenser att bedriva ålfiske till annan person. Orsaken till detta är att tillståndet att fiska ål är personligt och ej överlåtbart. Detta är självklart inte en rimlig ordning och situationen riskerar att leda till att dagens ålfiskeföretag ej kan fortsätta sin verksamhet när innevarande tillståndshavare upphör.

Med stöd i ovanstående må därför riksdagen för regeringen tillkännage som sin mening att dagens ålfisketillstånd ska övergå till att vara överförbara mellan personer.

.

Anders Åkesson (C)

Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)