Överlåtande av pappadagar

Motion 1999/2000:Sf266 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)
Överlåt de tio
pappadagarna till en
släkting eller vän
Bakgrund
Idag när ett barn föds har pappan i samband med födseln
möjlighet att vara ledig i tio dagar. Det innebär att pappan
har rätt till tio dagar med s k tillfällig föräldrapenning som
skall tas ut inom 60 dagar från det att barnet kommit hem.
Denna ledighet ingår inte i den övriga föräldrapenningen.
Om dessa dagar inte används fryser de inne. De kan med
andra ord inte överlåtas utan det är endast pappan eller
adoptivpappan som har rätt till ledigheten. Idag finns det
många kvinnor som av olika skäl är ensamstående vid sitt
barns födsel och det blir allt vanligare att homosexuella
skaffar barn, dessa människor får inte använda sig av de tio
pappadagarna. Miljöpartiet anser att det är att betrakta
familjen i ett tämligen snävt perspektiv, begreppet borde
vidgas för att inbegripa fler människor än de som lever i
kärnfamilj.
Avlastning och stöd
Alla barn borde ha rätt till en mamma som orkar. För alla
inblandade är de första dagarna efter ett barns födelse
omtumlande och även påfrestande. Det gäller särskilt om
kvinnan av olika anledningar är ensam. Därför anser
Miljöpartiet att dessa tio pappadagar, i samband med ett
barns födelse, borde kunna överlåtas på en släkting eller vän.
I de fall där kvinnan är ensamstående i samband med barnets
födelse borde kvinnan kunna få förfoga över de tio dagarna
för att kunna få hjälp och stöd i hemmet de första dagarna
efter förlossningen. Genom möjligheten att överlåta de tio
dagarna kan den nyblivna mamman få avlastning av någon
släkting eller vän för att till exempel kunna sova ett par
timmar extra. Samma sak gäller även i de fall där
partnerskap ingåtts, den biologiska mamman borde få
bestämma vem som skall få använda sig av de tio dagarna
och därmed ge en möjlighet till sin livspartner att kunna vara
hemma vid barnets ankomst.
Fortfarande är det så att kärnfamiljen är den vanligaste familjebildningen
men alltfler väljer idag att bilda familj på annat sätt. I de fall där kvinnan
och
mannen är gifta eller sambos skall det inte gå att överlåta de tio
pappadagarna på någon annan person, för det är samtidigt viktigt att inte
inskränka pappans rätt till ledighet i samband med förlossningen. Det är en
viktig rättighet att värna om.
Barnets bästa
Enligt barnkonventionens artikel 3 skall barnets bästa alltid
beaktas. Det innebär att det på olika nivåer kan komma att
innehålla två ställningstaganden, dels en bedömning av vad
som faktiskt är barnets bästa, dels en avvägning mot andra
intressen. Men konventionen stadgar att barnets bästa i vissa
situationer skall ges absolut prioritet. I situationer då barnets
bästa vägs mot andra intressen skall barnets bästa vara en
tungt vägande faktor, även vad gäller fördelningen av
ekonomiska resurser. FN-kommittén har framhållit att barn
inte får missgynnas i förhållande till vuxna.
Enligt de krav som FN:s barnkonvention ställer skall barnperspektivet
genomsyra alla beslut som rör barn. Utgångspunkten i barnperspektivet är
respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Barndomen skall
inte ses som en förberedelsetid för vuxenlivet utan som en del i livet med ett
värde i sig.
För spädbarn är det viktigt att i lugn och ro få knyta an till ett fåtal
personer för att få trygghet. Denna trygghet behövs senare i livet för att på
ett
bra sätt kunna klara barndomens och senare vuxenlivets bergochdalbana. Det
är viktigt att stödja ensamstående mammor så att de får möjlighet till
avlösning och stöd den första tiden för att kunna återhämta sig och på det
sättet underlätta framväxten av en bra relation till sitt barn.
Alla barn har samma rättigheter oavsett familjesituation. Därför borde inte
dessa barn få färre vuxendagar och riskera att få en sämre start i livet vad
gäller relationen till sin mamma på grund av att hon inte har tillgång till den
avlastning som kan behövas de första dagarna efter en förlossning.
Miljöpartiets förslag
Vi anser att det är mycket viktigt att även grupper som faller
utanför dagens system får stöd. Med anledning av de
förändrade familjebildningsmönstren anser vi att regeringen
bör utreda möjligheten att överlåta de tio pappadagarna i
samband med förlossning på en släkting eller vän och
återkomma med förslag.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att regeringen bör utreda möjligheten att överlåta
de tio pappadagarna i samband med förlossningen på en släkting eller
vän.

Stockholm den 2 oktober 1999
Marianne Samuelsson (mp)
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Thomas Julin (mp)
Helena Hillar Rosenqvist (mp)
Barbro Feltzing (mp)
Matz Hammarström (mp)
Ewa Larsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)