Överklagande av dom om äktenskapsskillnad

Motion 2004/05:L304 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagändring som innebär att möjligheten att överklaga en dom om äktenskapsskillnad eller en dom om upplösning av registrerat partnerskap tas bort i enlighet med det i motionen anförda.

Överklaganderätten

Enligt 49 kap. 1 § rättegångsbalken gäller som en allmän regel att en tingsrättsdom får överklagas. Motsvarande gäller enligt 54 kap. 1 § i fråga om överklagande av en hovrättsdom. För att Högsta domstolen skall pröva hovrättens dom krävs enligt 54 kap. 9 § rättegångsbalken prövningstillstånd.

Vänsterpartiet har av rättssäkerhetsskäl motsatt sig en ytterligare inskränkning av överklaganderätten och utökande av krav på prövningstillstånd. Vi står fast vid denna hållning, men menar att de problem som här tas upp ger skäl till en annan slutsats i just dessa fall. Utgångspunkten för äktenskapsbalken är att makarna själva ska ta ansvar för sina liv både under och efter äktenskapet. Äktenskapet anses vara en överenskommelse mellan två självständiga, jämställda individer som har förmågan att förhandla om sina förhållanden.

Förutom då det gäller den ekonomiska aspekten tas ingen hänsyn till maktstrukturen mellan könen (prop. 1986/87:1 s. 39). Vi ifrågasätter denna utgångspunkt utifrån ett feministiskt perspektiv. Att det finns situationer där det uppstår problem och där lagstiftningen i sig bäddar för problem beaktas inte. Ett sådant problem är överklaganderätten vid äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap. Genom möjligheten att överklaga kan en kvinna eller man obstruera genom att överklaga gång efter gång.

Eftersom bl.a. underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende inte kan beslutas förrän skilsmässan vunnit laga kraft, kan detta innebära att den förälder som barnet bor hos blir utan underhållsbidrag under en längre tid. Det innebär också att barnets situation blir osäker eftersom vårdnaden och boendet inte heller kan fastställas i dom. Underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende kan i stället beslutas interimistiskt i väntan på att domen vinner laga kraft.

I departementspromemorian "Hovrättsprocessen i framtiden" (Ds 2001:36) föreslås att det i alla tvistemål, dvs. även äktenskapsmål, alltid skall krävas prövningstillstånd vid ett överklagande från en tingsrätt till en hovrätt. Promemorian har remissbehandlats, och förslagen beretts inom Regeringskansliet. Lagutskottet har tidigare avvisat motionsyrkanden om att ta bort rätten att överklaga en dom påäktenskapsskillnad (bet. 2001/02:LU8, bet. 2003/
04:LU22). Utskottet har därvid hänvisat till det pågående beredningsarbetet och en aviserad proposition som ännu inte lagts.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att överklaganderätten finns kvar vad gäller dom vid frågor om underhållsbidrag, vårdnad om barn och barns boende. Vi kan däremot inte se något annat än fördelar med att ta bort överklaganderätten vid dom påäktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap.

Regeringen bör återkomma med förslag till lagändring som innebär att möjligheten att överklaga en dom påäktenskapsskillnad eller en dom avseende upplösning av registrerat partnerskap tas bort.

Stockholm den 30 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)