Osund konkurrens från det offentliga

Motion 2021/22:2376 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om det skadliga i att offentliga aktörer bedriver konkurrerande affärsverksamhet på samma marknad som det privata näringslivet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av policyer för kommuner, regioner och myndigheter i fråga om vilka verksamheter de ska bedriva och hur detta ska ske utan att konkurrensen begränsas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom besöksnäringen händer det allt som oftast att offentliga aktörer bedriver verksamhet på samma marknad som det privata näringslivet. När till exempel en kommun bedriver restaurangverksamhet eller en myndighet hyr ur sin kursgård till privatgäster är det inte konkurrens på lika villkor i förhållande till näringslivet.

Privata företag tar ofta stora ekonomiska risker och klarar inte att driva verksamheten med underskott, medan offentlig verksamhet kan täcka eventuella underskott med medel från annan verksamhet eller bidrag från skattemedel.

I konkurrenslagen finns bestämmelser om konkurrensbegränsande, offentlig sälj-verksamhet. En domstol kan förbjuda staten, kommuner eller regioner att sälja varor och tjänster på ett sådant sätt som snedvrider eller begränsar konkurrensen. Kommuner och regioner kan med bestämmelserna helt förbjudas att bedriva säljverksamhet.

Dock upplever många privata företag att offentliga aktörer alltför ofta bortser från konkurrenslagens bestämmelser om offentlig säljverksamhet. Dessa ska givetvis

efterlevas. Därför bör varje kommun, region och myndighet ha en policy för vilka verksamheter de ska bedriva och hur detta ska ske utan att begränsa konkurrensen.

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)