Ostlänken

Motion 2022/23:1592 av Sofia Amloh m.fl. (S)

av Sofia Amloh m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ostlänken och nödvändigheten av långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. Det är den första delen av byggandet av nya stambanor i Sverige. Något som bidrar till kortare restider, ökad tillgänglighet och punktligare tåg. Tåg är ett mer klimatsmart alternativ än bilen,

Ostlänken är 16 mil dubbelspårig järnväg som bland annat ska trafikera de sörmländska kommunerna Nyköping och Trosa. Byggandet innebär fem nya resecentrum i Nyköping, Skavsta, Vagnhärad, Norrköping samt Linköping, om allt går enligt plan.

Den maximala hastigheten för tåg på Ostlänken planeras till 250 kilometer i timmen, Ambitionen är att sträckan öppnar för trafik år 2035.

Ostlänken kommer att ha stor betydelse för människor längs med sträckan. Det kommer underlätta pendlandet och öka möjligheterna att arbeta eller studera på annan ort. Byggandet av stambanan kommer också att skapa både tillväxt och arbetstillfällen. Den långsiktiga klimatnyttan i projektet bör inte heller underskattas.

Ostlänken är Sveriges största pågående infrastrukturprojekt. En effektiv byggnation av nya stambanor underlättas av en långsiktig planering.

Trafikverket pekar på att järnvägen behöver bättre planeringsförutsättningar. Två exempel som lyfts fram är hantering av massor och buller, där regelverket komplicerar och fördyrar byggen. Det borde vara möjligt att se miljöfrågor i ett bredare perspektiv. Ifall vi menar allvar med att klimatfrågan är vår tids största utmaning så kanske inte en fågel bör kunna stoppa byggandet av ny järnväg. De stora minskningar av koldioxidutsläppen som järnvägen innebär bör väga tyngre i de miljö- och planprövningar som görs.

Det är också viktigt att utbilda personal för att klara utbyggnaden av Ostlänken. Det är angeläget för att inte projektet ska bli försenat och fördyrat på grund av personal- och kompetensbrist. Här krävs bättre samordning och långsiktig planering.

 

 

 

Sofia Amloh (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)