Ostlänken

Motion 2015/16:3035 av Staffan Danielsson (C)

av Staffan Danielsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om projekteringen av Ostlänken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelsens mest centrala uppgifter i samband med Ostlänkens projektering är att genomföra allmänbevakning, tillsyn och statlig samordning av aktuella planeringsinsatser i form av dels Trafikverkets järnvägsplan, dels en stor mängd kommunala detaljplaner i anslutning till framförallt ombyggnader i berörda städer och tätorter. Vidare berörs en mängd miljömässigt och funktionellt känsliga passager utmed hela den berörda sträckan. En viktig uppgift i anslutning till detta är hanteringen av planernas miljökonsekvens-beskrivningar (MKB). De sakfrågor som utifrån länsstyrelsernas statliga tillsyns- och samordningsroll kommer att kräva särskilt omfattande insatser är miljö- och riskaspekter, intrång i skyddsvärda kultur- och naturmiljöer, påverkan på grund- och ytvattenmiljön samt påverkan på jord- och skogsbruket. I anslutning till detta ska på lämpligt sätt också en statlig och mellankommunal samordning ske. Vidare har länsstyrelserna att pröva eventuella överklaganden av detaljplaner och andra kommunala beslut enligt plan- och bygglagen som behövs för att projektet ska kunna påbörjas.

 

Vid sidan av arbetet med de planer som ska upprättas har länsstyrelserna också myndighetsuppgifter enligt särskild lagstiftning som måste hanteras parallellt om inte hela projektets tidsplan ska behöva förlängas. De mest arbetskrävande uppgifterna är hantering av arkeologi- och byggnadsminnesärenden samt tillsyn och tillståndsprövning enligt miljöbalkens regler om vattenverksamhet, biotopskydd och påverkan på Natura 2000-områden samt utredning av potentiellt förorenade områden. Särskilt hanteringen av arkeologi samt prövning och tillsyn av vattenärenden enligt 11 kap. miljöbalken kommer att orsaka mycket stora ärendevolymer på länsstyrelsen och måste därför planeras mycket noggrant för att säkerställa en effektiv samlad myndighetshantering.

 

Jag har erfarit att länsstyrelserna framfört stark oro för att deras handläggning kan bli försenad på grund av otillräckliga planeringsresurser. Med tanke på Ostlänksprojektets totala kostnadsmassa får rimligen inte planeringen försenas.

 

Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)