Ostlänken

Motion 2009/10:T539 av Billy Gustafsson m.fl. (s)

av Billy Gustafsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för byggande av Ostlänken.

Motivering

Ostlänken är en 15 mil lång dubbelspårig järnväg som ska sträcka sig mellan Järna och Linköping. Ostlänkenkorridoren blir en naturlig koppling mellan Sveriges starkaste utvecklingsregioner. Samtidigt är Ostlänken första etappen på Götalandsbanan och en del av den nordiska triangeln, och det är därför nödvändigt att genomföra detta infrastrukturprojekt för att ge förutsättningar att öka kommunikationen mellan de nordiska huvudstäderna och senare även koppla samman Norden med övriga Europa.

Banverkets prognoser visar att det kan förväntas en mycket kraftig trafikökning, landets mest intensiva stråk för persontrafik, där merparten av ökningen kan förklaras med överföring av trafik från väg och flyg. Byggandet av denna höghastighetsbana kommer att ge stora vinster för de resande, näringslivet och samhället i stort.

Den 14 september 2009 presenterades utredningen ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft”. Utredningen kommer fram till att det är samhällsekonomiskt lönsamt att bygga separata dubbelspår för trafik i upp till 320 kilometer i timmen på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

I utredningen konstateras att en utbyggnad av höghastighetsbanor skulle skapa förutsättningar för ett helt nytt transportsystem med förbättrade möjligheter till effektiva gods- och persontransporter, samtidigt som den ändrar förutsättningarna för var man kan bo och arbeta.

Utredaren föreslår att Ostlänken och en sträcka mellan Göteborg och Borås bör vara de första etapperna vid utbyggnaden av ett svenskt höghastighetsnät. Planeringen för Ostlänken bör därför skyndas på.

Järnvägen är ett miljövänligt och trafiksäkert transportslag och nya investeringar är nödvändiga för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen bör nu ta intryck av de slutsatser som utredningen av höghastighetsbanor kommit fram till och prioritera byggandet av Ostlänken.

Stockholm den 1 oktober 2009

Billy Gustafsson (s)

Anders Ygeman (s)

Fredrik Olovsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)