Ostlänken

Motion 2009/10:T302 av Betty Malmberg m.fl. (m, fp, c, kd)

av Betty Malmberg m.fl. (m, fp, c, kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att planeringsprocessen för Ostlänken bör fortsätta och att arbetet prioriteras och påskyndas.

Motivering

Den så kallade Höghastighetsutredningen har nu presenterat sitt förslag. Glädjande nog pekar utredningen på att det är samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på höghastighetsbanor i stråket som kallas Europakorridoren. Ostlänken är den första etappen i detta stråk och det är också den del i järnvägsprojektet Europakorridoren som har kommit längst i planeringen.

I regionen finns det sedan länge ett mycket stort intresse för att förverkliga Ostlänken. Kommuner, organisationer och företag har sedan många år bedrivit ett ihärdigt arbete för att projektet ska kunna komma till stånd. I princip återstår just nu regeringens tillåtlighetsprövning innan arbetet med att realisera Ostlänken kan gå vidare.

För närvarande pågår arbetet med Citybanan som beräknas vara klar att tas i drift år 2017. Ostlänkens koppling till Citybanan är utomordentligt viktig eftersom de två stråken idag utgör betydande flaskhalsar för den södergående järnvägstrafiken. Med Citybanan och Ostlänken på plats kommer istället väsentliga restidsvinster att kunna uppnås, vilket kommer att få stor betydelse för möjligheten att flytta över bilresenärer till tåg. Därför är det viktigt att Ostlänken prioriteras högt inför kommande beslutsomgång.

Stockholm den 30 september 2009

Betty Malmberg (m)

Gunnar Axén (m)

Finn Bengtsson (m)

Andreas Norlén (m)

Karin Granbom Ellison (fp)

Staffan Danielsson (c)

Yvonne Andersson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)