Ostkustbanan

Motion 2009/10:T432 av Jan Erik Ågren (kd)

av Jan Erik Ågren (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbelspår mellan Sundsvall och Uppsala.

Motivering

Alliansen har satsat mer på infrastruktur än vad som någonsin tidigare gjorts under en mandatperiod. Det har varit nödvändigt eftersom infrastrukturen varit eftersatt under många år. Det krävs goda kommunikationer för att skapa tillväxt och företagande, men också för att underlätta människors vardag. Efterfrågan på goda kommunikationer växer kraftigt.

Ostkustbanan är en högfrekventerad sträcka där antalet tåg sedan år 2000 ökat med ca 80 procent. Den kraftiga ökningen illustrerar regionförstoringens effekter där arbetsmarknaden utvidgas och inkluderar dem som pendlar för arbete i Sundsvall från till exempel Gävle. I närtidssatsningen anges sträckan Sundsvall–Nyland, den så kallade Ådalsbanan för uppgradering. Regeringens nationella plan för transportsystemet 2010–2021 anger dock inte några ytterligare planer för att anlägga dubbelspår för sträckan mellan Sundsvall och Gävle där det idag på flera ställen saknas.

Behovet av en fortsatt regionförstoring illustreras av arbetslösheten, som är högst i hela landet i Gävleborgs län. Möjligheten för arbetstagare i Gävle att kunna arbetspendla till Uppsala eller Sundsvall, vitaliserar hela regionen. Regeringens satsning i närtid på järnvägsspåret mellan Gävle och Sundsvall är nödvändig, men måste sättas i relation till de flaskhalsar som fortfarande finns kvar. För perioden fram till 2021 bör regeringen därför planera för dubbelspår mellan Sundsvall och Uppsala.

Stockholm den 1 oktober 2009

Jan Erik Ågren ()

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)