Östersjön

Motion 2007/08:MJ289 av Peter Jeppsson m.fl. (s)

av Peter Jeppsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utveckling av Östersjöns miljöarbete i enlighet med den inslagna linjen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tar del av de projekt som pågår i bl.a. Blekinge och Skåne, s.k. Baltic Master.

Motivering

Östersjön är en del av vårt ekologiska kulturarv och ligger de flesta svenskar nära hjärtat. En ren och levande havsmiljö är ett oerhört viktigt mål i sig självt.

Men Östersjöns tillstånd har flera dimensioner än det rent miljömässiga. Östersjöns tillstånd utmanar även en hel del av våra närmaste näringar, turismen och fisket för att nämna två uppenbara exempel. Om vi vill ha en levande svensk fiskerinäring som inte bara ger arbetstillfällen utan även befäster en stolt, gammal kultur i Sveriges kustområden, måste vi gemensamt med så många parter som möjligt skapa en långsiktigt hållbar utveckling för vårt närmaste hav.

Det är tyvärr bara att konstatera att ytterligare insatser behövs för att slå vakt om Östersjön som livskraftig havsmiljö. I detta arbete behövs alla. Man kan konstatera att havsmiljön fick allra högsta prioritet hos den förre miljöministern och i den förra regeringens miljösatsningar. Östersjön är en fråga som inte är begränsad till ett särskilt län eller Sverige, eller för den delen ett enskilt politiskt parti, varför satsningen är tydligt inriktad på starkt utvecklat internationellt samarbete. Det krävs kraftfulla politiska insatser och samarbete mellan länder för att förbättra situationen i Östersjön.

Riksdagens fastslagna miljömål utgör en viktig förutsättning för detta arbete. Det krävs ett hårt arbete för att förverkliga dem. Det går inte att åstadkomma detta från en dag till en annan. De beslut vi tar i dag ger resultat om några år.

Det är också därför som Sverige de senaste åren, som biståndsinsatser, byggt flera stora reningsverk i de baltiska länderna. Det ger resultat. Samarbete är nyckeln här. Bara gemensamt med varandra och våra Östersjögrannar kan vi formulera en läkning av vårt sargade hav på sikt – för fiskare och turistvärdar i kustområdena såväl som för våra barn och barnbarn. De måste få chansen att bada och fiska i våra vatten precis som vi fick när vi var barn.

Därför vill vi förorda att stor kraft läggs vid att fortsätta utvecklingen i den ovannämnda inriktningen och att inga tilldelade resurser får omfördelas. Arbetet måste präglas av demokrati och samarbete, varför kontakten inom EU och över Östersjön kontinuerligt måste ökas. Arbetet för att rädda Östersjön kommer att ta lång tid och måste få kontinuerlig prioritet av den sittande regeringen.

Stockholm den 1 oktober 2007

Peter Jeppsson (s)

Jan Björkman (s)

Kerstin Haglö (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)