Östersjöinstitutet

Motion 1994/95:U703 av Christer Skoog m.fl. (s)

av Christer Skoog m.fl. (s)
Östersjöinstitutet är sedan 1994 en stiftelse med säte i
Karlskrona. Institutet är en vidareutveckling av en 1991
bildad ideell förening av Vägverket, Sydsvenska
Handelskammaren och Karlskrona kommun och har som
verksamhetsområde hela Östersjöregionen. Bakgrunden till
detta initiativ är det stora behovet av ett fristående organ för
främjande av kontakter med länderna runt Östersjön och då
framför allt med norra Polen, Litauen och
Kaliningradområdet.
Utrikesdepartementet har sedan 1991 placerat en
ambassadör som rådgivare vid institutet.
Östersjöinstitutets målsättning är att fungera som ett
nationellt, fristående, självständigt forum och
samarbetsorgan för olika Östersjöprojekt och därvid
särskilttillhandahålla en oberoende mötesplats för aktörer
på alla nivåer inom Östersjösamarbetetmedverka vid
nätverksbyggande och informationsspridningvara en
plattform för olika projekt på Östersjösamarbetets område.
Utöver Östersjöinstitutets kärnverksamheter inrymmer
institutet för närvarande även projektledning och sekretariat
för plan- och miljöministrarnas gemensamma projekt
''Vision and Strategies around the Baltic Sea 2010'',
Sydsvenska Handelskammarens Östhandelskontor,
projektledning och sekretariat för Demokratiprojektet
Sverige--Litauen m.m.
Institutet har inom angiven målsättning genomfört ett stort
antal projekt, seminarier, konferenser och andra
informationsaktiviteter som i mycket hög grad sammanfaller
med av riksdag och regering beslutade riktlinjer för Sveriges
samarbete och bistånd beträffande länderna runt Östersjön.
Östersjöinstitutet vill alltså fungera som ett nationellt
samarbetsorgan och avser inte att enbart vara ett
Östersjöorgan för Blekinge och Sydostsverige.
Placeringen i Karlskrona är emellertid inte tillfällig
eftersom institutets nu aktuella verksamhet i hög grad bygger
på initiativ och förarbeten inom Blekinge. Lokaliseringen av
institutet till ett kustområde, centralt beläget i södra
Östersjön, ger också arbetet med Östersjöfrågorna en
nödvändig verklighetsanknytning. Institutet kan fortlöpande
få kunskap om hur dessa frågor berör befolkningen antingen
det gäller demokrati, miljö, kommunikationer,
vänortskontakter, fiskenäring eller andra relevanta
samarbetsområden.
Att institutet redan uppfattas som ett instrument för ett
nationellt Östersjösamarbete understryks för övrigt av de
samarbetspartner som hittills tagit institutets tjänster i
anspråk; Miljödepartementet, Utrikesdepartementet,
Skolverket, Fiskeriverket, Kommunförbundet, högskolor
m.fl.
Genom de många kontakter som institutet under kort tid
knutit samt genom erfarenheter av konkreta Östersjöprojekt
är institutet väl skickat att spela en central roll i detta
samarbete.
I sin planering för 1995 avser Östersjöinstitutet bl.a. att,
om erforderliga ekonomiska resurser kan erhållas,
genomföra ett projekt för kartläggning av genderaspekterna
på framtida samarbete med Central- och Östeuropa. 1996
arrangeras Kvinnor Kan-mässan i Karlskrona av Stiftelsen
Kvinnor Kan. Mässan har som tema ''Kvinnor runt
Östersjön''. Detta är en mycket lämplig utgångspunkt för
olika projekt och aktiviteter för att stödja uppbyggnaden av
kvinnoorganisationer och kvinnliga nätverk,utvecklas
vidare som bas för projekt med inriktning mot kultur,
information, miljö, vänortssamarbete och handelsutbyte,
särskilt med inriktning mot Litauen, Kaliningradområdet
och norra Polen,upprätta en informationsdatabas och
projektdatabas för östsamarbetet. Östersjöinstitutet har redan
utvecklat en plan för detta tillsammans med finska
Östersjöinstitutet i Tammerfors,utveckla det framgångsrika
demokratiprojektet mellan vänorterna Växjö--Kaunas,
Kalmar--Panevezyz och Karlskrona--Klaipeda till nationell
nivå och överförande till andra vänortssektioner. Detta avses
ske i vårt samarbete med Kommunförbundet och BITS,i
samarbete med Allmänna Försvarsföreningen,
Utrikespolitiska Institutet och Högskolan
Karlskrona/Ronneby fortsätta utveckling av ''PAX
BALTICA -- samtal för fred och säkerhet kring Östersjön'',
som genomförts de senaste tre åren.
När det gäller lokalt och regionalt samarbete har EU tagit
en rad initiativ av stort intresse för Sverige. Inom det så
kallade crossborder-samarbetet håller just nu på att arbetas
fram förslag som är särskilt utformade för Östersjöregionen.
PHARE- och TACIS-programmen för partnerskap och
institutionsbyggande ger möjlighet att engagera regionala
och lokala organ och organisationer. Även ECOS och
OUVERTURE-programmen (för samverkan mellan städer
respektive regioner) kommer att kunna användas i
Östersjösamarbetet. Östersjöinstitutet skulle kunna ha en
betydelsefull roll för att informera om dessa program och
stimulera till utnyttjande.
För att Östersjöinstitutet skall kunna fortsätta och
utvecklas i den positiva riktning som hittills skett fordras nu
att Östersjöinstitutet får en permanent status som medger en
säkrare planläggning av verksamheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om Östersjöinstitutets roll i
Östersjösamarbetet.

Stockholm den 25 januari 1995

Karin Olsson (s)

Christer Skoog (s)

Jan Björkman (s)

Magnus Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)