Oseriös handel med hundar

Motion 2020/21:287 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen gällande försäljning av hundar i Sverige i syfte att få den illegala importen av hundar att upphöra och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för smuggling av hundar så att de bättre står i relation till djurens lidande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige måste stärka arbetet med att förhindra samt försvåra för ligor som livnär sig på försäljning av smuggelhundar i landet. Hundsmuggling är en illegal handel som omsätter stora summor pengar och orsakar både hundar och människor stort lidande. Förtjänsten är hög och straffet står inte i proportion till det lidande som djuren utsätts för. Tullverket gjorde under 2018, 145 ingripande som omfattade totalt 190 hundar, men mörkertalet är stort. Tullen prioriterar av förklarliga skäl till exempel att söka narkotika, alkohol och vapen före djur.

Som hundköpare ansvar man själv för att se till att den hund man vill ska bli ens familjemedlem också kommer från en sund och bra uppfödning. Prislappen sätter ofta riktningen vid valet av uppfödare och hund, vilket gör att efterfrågan alltid finns. Den fria prissättningen bör fortsätta råda men kraven på den som säljer hundar bör ses över.

Vid hundsmuggling kommer valparna ofta från storskaliga uppfödare i andra länder, så kallade valpfabriker, eller har inhandlats för en billig slant för att sen säljas vidare. Tikarna lever allt som oftast i misär i valfabrikerna där de exploateras för maximal produktion utan hänsyn till tikens hälsa och möjlighet att återhämta sig mellan kullarna. Valparna är många gånger i dåligt skick när de säljs efter att vistats i misär och transporterats långa sträckor i trånga burar och undermålig miljö. Valparna har dessutom ofta skilts från deras mammor alldeles för tidigt vilket kan innebära beteendeproblem när de når vuxen ålder och verkar menligt valpens allmänna hälsa. Vi vill därför att regeringen ser över lagstiftningen gällande försäljning av hundar i Sverige i syfte att få den illegala importen av hundar att upphöra.

Linda Lindberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)