Orimliga konsekvenser för företag

Motion 2021/22:362 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekonomiskt skydd för tredje part i kunskapskrävande verksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en personskada inträffar kan det få enorma konsekvenser för ett mindre företag, särskilt inom åkerinäringen. Har skadan orsakats av annan parts slarv är man helt utan skydd.

Exemplet här nedan är från ett åkeriföretag men det finns även andra företag som kan drabbas ekonomiskt på grund av annan parts oaktsamhet.

I samband med lossning på ett företag, tappar truckföraren godset och det träffar lastbilsföraren som står vid sidan av. Skadan på lastbilsföraren är så omfattande att denne var sjukskriven under lång tid. I den efterföljande processen blir åkeriägaren, som är arbetsgivare åt den skadade föraren, helt utan ersättning för stillestånd m.m. Den skadade förarens arbetsgivare betraktas som tredje part och därmed kan denne inte göra några anspråk på ersättningar för stillestånd eller övriga kostnader som uppstår.

På grund av den personskada som uppstod i samband med olyckan blev därför ett av åkeriets ekipage stående när det inte fanns någon förare att besätta fordonet med.

Det här är ett problem som blir väldigt tydligt inom åkerinäringen eftersom en förare idag är så mycket mer än just förare. Att inneha rätt körkortsbehörighet är långt ifrån tillräckligt eftersom det krävs en rad olika kompletterande utbildningar för olika typer av fordonsutrustningar eller transporter. Just det här kravet på kompletterande utbildningar, ibland ett flertal, innebär att möjligheten att sätta in en ny förare på ett fordon kan vara mycket begränsad.

Vid den olycka som beskrivs här ovan inträffade just detta det fanns inga förare att tillgå till just den här fordonstypen och transporter. Förarbristen innebär att det är ytterst svårt att finna förare med rätt behörigheter och erforderlig kompetens för komplicerade fordon och transportuppdrag. Det åkeri som beskrivs i texten ovan orsakades stora kostnader för stillestånd och var till slut tvunget att sälja fordonet då det inte fanns någon förare att besätta fordonet med. En skada som orsakades av ett annat företag och dess personal innebär att en enskild åkeriägare lämnas utan skälig ersättning vid uppkommen skada. Detta är inte rimligt!

Den personskada som uppstod regleras mellan den drabbade föraren, och arbets­givaren till truckföraren, åkeriet, som är den skadade förarens arbetsgivare är betraktad som tredje part. Åkeriägaren som drabbas av stillestånd är därför helt utan rätt till er­sättning enligt dagens regelverk.

I så kunskapskrävande verksamheter som just åkerinäringen är det inte rimligt att en åkeriägare blir helt utan ersättning vid en skada som orsakas av annan part och som dessutom får långtgående konsekvenser för företaget. Det är rimligt att ett åkeri får en skälig ersättning för stillestånd och ekonomiskt bortfall orsakat av annan part.

Thomas Morell (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)