Organdonation

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras avseende organdonation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. Enligt den statliga utredningen som offentliggjordes 2015 är 85% av den svenska befolk­ningen positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Det innebär att Sverige har en av de högsta andelarna av befolkningen, till att vilja donera organ efter sin död i hela världen. Trots den höga donationsviljan har Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer. Tvärtom, antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör ca 50 av dem som en följd av detta.

Situationen i Sverige är att det finns en väntelista för en transplantation. I dagsläget står 800 personer på väntelistan för en organtransplantation i Sverige. Varje år dör ca 12 personer i väntan på ett organ.

Regeringen måste se över systemet för organdonation och anpassa det efter den positiva grundsyn som svenskarna har till att donera organ.

Översynen måste klarlägga om det är lagstiftningen, rutinerna kring organdonation eller annan orsak som ligger bakom detta och att det i sådana fall åtgärdas så att fler människor kan hjälpas.

Aylin Fazelian (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)