Organdonation

Motion 1988/89:So527 av Ingbritt Irhammar och Stina Gustavsson (båda c)

av Ingbritt Irhammar och Stina Gustavsson (båda c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So527

av Ingbritt Irhammar och Stina Gustavsson (båda c)
Organdonation

Transplantation av organ mellan människor kan rädda liv.

Socialstyrelsen har bestämt att donation får ske om den döde eller hans
anhöriga har gett tillstånd. Råder oenighet bland de anhöriga får man inte
ta organ. Grunden är att de anhöriga ska tolka den dödes vilja.

Att mista en anhörig innebär sorg för familjen. Att därtill tvingas ta
ställning till organdonation och försöka tolka den avlidnes vilja, innebär för
många ytterligare en påfrestning. Det skulle underlätta om man i sådana
situationer hade tillgång till skriftligt bevis på den avlidnes önskemål. Detta
skulle vara möjligt, om den avlidne ägde ett donatorkort. Detta kort skulle
man kunna ha på eller med sig på samma sätt som vi bär med oss körkort,
försäkringsbesked eller kontokort. Det som har hindrat många från att
skaffa sig ett donatorkort, sägs vara att man inte vet hur det bör se ut för att
vara giltigt. Många säger att de tänkt att skaffa ett men har inte blivit färdiga
att göra det. Andra har uttryckt önskemål om att det borde finnas färdiga
kort att fylla i, som fanns lätt tillgängliga ute i samhället.

De flesta uttrycker sig positivt över att hjälpa andra genom organdonationer.
Kunskap råder om att vi kan rädda andra människor till ett friskare liv
genom organdonation. För t. ex. hjärtsjuka och njursjuka kan nya organ
avgöra liv eller död. Det är så att organ från en avliden person kan hjälpa
fyra levande, men tyvärr är det stor brist på organ. Därför tvingas många
sjuka utstå onödigt lidande idag. Med hänvisning till vad som anförts borde
färdiga donatorkort framställas och placeras ut på olika håll i samhället, där
de är lättillgängliga.

Tillgång till donatorkort ute i samhället skulle göra att debatten om
organdonationer skulle öka. Det är av stor betydelse att var och en under
sin livstid tar ställning till denna fråga. Det skulle underlätta för anhöriga,
som därmed skulle slippa att tolka den avlidnes önskemål. Det skulle öka
informationen om behovet av organdonationer, vilket skulle leda till ett
ökat givande, vilket i sin tur räddar fler liv.

Lämpliga platser att placera ut donatorkort kunde vara apotek, försäkringskassor
och t.ex. körskolor. Genom att ha information på körskolor
vänder man sig till myndiga personer. Samtidigt når man en grupp av
människor som det kan vara lämpligt att uppmärksamma på farorna i
trafiken. Förhoppningsvis skulle information om donatorkort leda till större
försiktighet i trafiken, och därmed färre olyckor.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär att socialstyrelsen får i uppdrag
att framställa ett donatorkort och utplacera dessa på lämpliga platser
i samhället i enlighet med vad som sagts i motionen.

Stockholm den 25 januari 1989

Ingbritt lrhammar (c) Stina Gustavsson (c)

Mot. 1988/89
So527

11

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)