Öresundsbron och citytunneln

Motion 1992/93:T917 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)
En fast förbindelse över Öresund kopplar ihop Malmö-
och Köpenhamnsregionerna till en stor region i det nya
regioninriktade Europa. Det skapar förutsättningar för en
positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron
öppnar också möjligheter till en kraftfull satsning på den
spårbundna kollektivtrafiken.
Öresundsbron kräver dock en väl utbyggd infrastruktur
i övrigt. Det är viktigt att bygga upp ett trafiksystem som
bygger på en helhetssyn, där olika trafikslag förstärker och
kompletterar varandra. Ett omfattande utredningsarbete
bedrivs, på ömse sidor av sundet, i syfte att åstadkomma
trafiklösningar som är snabba, säkra och miljömässigt goda.
Siktet är inställt på att öka kollektivtrafikresandet och det
är därvid den spårbundna kollektivtrafiken som är av störst
intresse. En högre kvalité på kollektivtrafiksystemet i Skåne
och Själland skapar bättre förutsättningar för ökat resande
mellan olika delar av Öresundsregionen. Därmed ökar
möjligheterna att effektivare utnyttja de resurser som finns
på båda sidor om sundet. Ett perspektiv med direkta
järnvägsförbindelser mellan Lund och universitetet i
Roskilde samt flygplatserna Kastrup och Sturup öppnar sig.
En fråga som har avgörande betydelse för möjligheterna
att utnyttja Öresundsbron som en grund för en offensiv
järnvägssatsning är realiserandet av citytunnelprojektet i
Malmö. Citytunnelprojektet innebär att den järnvägstrafik
som kommer att gå över Öresundsförbindelsen ansluts till
det svenska järnvägsnätet vid Malmö C genom en tunnel
under Malmö. Det huvudalternativ för
järnvägsanslutningen som tidigare funnits innebär ett
utnyttjande av kontinentalbanan. Denna är en gammal och
omodern järnvägssträckning som i vissa avsnitt passerar
nära tättbebyggda bostadsområden. Det kan starkt
ifrågasättas om kontinentalbanan har kapacitet att ta hand
om en så stor tågtrafik som följer av järnvägssatsningarna i
Västeuropa och en ekonomisk expansion i Öst- och
Mellaneuropa under slutet av 1990-talet. Citytunneln
innebär ett första steg att lösa kapacitetsproblemen genom
att persontrafiken försvinner från kontinentalbanan. Utan
en citytunnel kommer kontinentalbanan att bli ett stort
miljöproblem.
Inom EG planeras omfattande investeringar i spårnät
för höghastighetståg. Det är oerhört viktigt att Sverige
följer med i denna utveckling. Öresundsbron och
anslutningen på land blir kopplingspunkten mellan det
europeiska och svenska järnvägsnätet. Denna koppling
måste göras så effektiv som möjligt med hög standard och
robusthet för framtiden. Citytunneln utgör en viktig länk i
järnvägsnätets upprustning och modernisering. Den ger en
smidig och snabbare tågtrafik där Malmö centralstation
förvandlas till en genomgångsstation.
För det regionala kollektivtrafiksystemet är citytunneln
av strategisk betydelse. Den ger möjligheter att åka tåg till
och från ett antal stationer i anslutning till viktiga
arbetsområden i Malmö. Detta skulle avsevärt öka
kollektivtrafikens attraktivitet och skapa goda möjligheter
att locka över bilister till järnvägen. Förutsättningar skapas
därmed också för en utbyggnad av den spårbundna trafiken
med nya linjer, bättre standard och ökad turtäthet.
Medlemsansökan till EG och beslutet om Öresundsbron
innebär i kombination stora möjligheter för
Malmöregionen och hela Öresundsregionen. En bro
kopplad till en citytunnel ger ännu större möjligheter att
skapa goda utvecklingsmöjligheter i regionen. Detta
understryks ytterligare av de satsningar som planeras på
Amager i Danmark med utbyggnaden av den s.k.
Örestaden. Citytunneln skulle bidra till en kraftig
expansion av kollektivtrafiken och därmed till en bättre
miljö i regionen.
Citytunneln inkl. två stationer har kostnadsberäknats till
ca 3 miljarder kronor. Den ekonomiska kalkylen visar att
citytunneln är samhällsekonomisk lönsam.
Av de infrastrukturanslag som satsats i storstäderna har
endast en begränsad andel kommit Malmöregionen till del.
Statsmakterna bör, mot bakgrund av de stora fördelar som
är förknippade med citytunnelprojektet, ta aktiv del i
realiserandet av projektet och också med
infrastrukturmedel bidra till detsamma.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Öresundsbron och citytunneln.

Stockholm den 26 januari 1993

Lars-Erik Lövdén (s)

Kurt Ove Johansson (s)

Nils T Svensson (s)

Birthe Sörestedt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)