Örebro län – ett infrastrukturnav

Motion 2009/10:T264 av Sofia Larsen (c)

av Sofia Larsen (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om satsningar på infrastruktur i Örebro län.

Motivering

Regeringen gör nu en historisk satsning på infrastruktur. I höstens budget satsas ytterligare 1,6 miljarder för åren 2009–2011. Totalt läggs cirka 40 mil-jarder årligen på infrastruktur. Regeringens satsningar ger möjlighet till fler jobb, ökad tillväxt och ökat företagande samt bättre tillgänglighet.

Infrastrukturen i Örebro län, liksom i många andra län, har under många år varit eftersatt. Det finns ett behov av många förbättringsåtgärder och investeringar för att länets infrastruktur ska kunna optimeras. Olycksrisken är fortfarande stor på flera vägar i länet eftersom underhåll och utbyggnad inte gått i takt med trafikökningen. En av de viktiga investeringar som gjorts i länet är utbyggnaden av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan.

Örebro län ligger i en korsväg i norra Europa. Läget är strategiskt ur kommunikationssynpunkt med två Europavägar, viktiga riksvägar, knutpunkter för järnvägstrafiken och en flygplats som har en större utvecklingspotential än de flesta regionala flygplatser.

För att Örebro län även fortsättningsvis ska kunna vara detta kommunikationsnav är det viktigt att regionen blir en del av kommunikationen mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Oslo. En prioritering och förbättring av Bergslagsdiagonalen, riksväg 50, är också viktig.

Det är bra att en stor del av regeringens infrastrukturpengar är tänkt att gå till järnvägen. Det är viktigt både med tanke på arbetspendling och en allmän god kommunikation liksom ur företagandesynpunkt. För godstrafiken i Örebroregionen är byggandet av ett dubbelspår Hallsberg–Mjölby viktigt.

En god infrastruktur ger stora möjligheter. Det ger möjlighet för den enskilde att kunna ta sig enkelt och smidigt mellan orter och regioner. Det ger möjlighet för större arbetsmarknadsregioner och det ger möjlighet till ett ökat företagande och en god tillväxt. De resurser som regeringen satsar på infrastruktur är mycket välkomna. Delar av dessa medel kan ytterligare utveckla Örebroregionen som ett kommunikationsnav. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 september 2009

Sofia Larsen (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)