Öppna gränser

Motion 1990/91:U511 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

av Åsa Domeij m.fl. (mp)
Människans frihet
Regeringen arbetar febrilt med en EG-harmonisering
som handlar om att öka kapitalets och varornas frihet. Det
handlar om att gynna en utveckling som leder till ökad
centralism, maktkoncentration och minskad demokrati. De
som försvarar EG-harmoniseringen gör det med argument
som handlar om att det är positivt med ökad
internationalism och kulturella kontakter över gränserna.
Det påstås att EG-harmoniseringen skulle ge människor
mer frihet. Men när regeringen redovisar sitt arbete med
EG-harmoniseringen är det påfallande att människornas
frihet inte är något som man bryr sig om. Den gemensamma
arbetsmarknaden är möjligen något som man behandlas
som en positiv bieffekt till EG-medlemskap. Det är
kapitalets och varornas fria flöde som intresserar
regeringen.
Vi menar att det tvärtom är människans frihet över
gränserna som är det intressanta och viktiga -- friheten att
resa, studera, arbeta och bo var man vill.
En öppnare värld främjar på en mängd sätt både den
svenska och den internationella samhällsutvecklingen. Vi
människor får vidgade perspektiv, större förståelse och
mindre benägenhet att kriga med varandra om vi har
möjlighet att åka till, studera och arbeta i andra länder.
Utvidga den nordiska arbetsmarknaden
Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är ett steg
i rätt riktning. Vi bör arbeta för att utvidga den till att gälla
allt större delar av mänskligheten.
I debatten om öppnare gränser för människor hävdas det
ibland att det skulle finnas risk för massinvandring till
Sverige av ekonomiska skäl. Vi kan tyvärr inte öppna
gränserna för människor från hela världen som läget är
idag. Men tron att en utvidgning av den nordiska
arbetsmarknaden till EG- och EFTA-länderna skulle leda
till kaos och massinvandring menar vi måste hänföras till
överspänd nationalism. Väldigt många människor tror att
just deras land är särskilt bra och att alla vill flytta dit.
Erfarenheterna från t ex EG visar klart på motsatsen -- de
allra flesta trivs ganska bra där de bor, oberoende av
ekonomiska skillnader. Vi kan nog vara rätt lugna för att
inte drabbas av en okontrollerad massinvandring.
Materiellt sett är det inte speciellt bra i Sverige i jämförelse
med många av EG- och EFTA-länderna. Även om
svenskarna hade det fantastiskt materiellt, t.ex. i
förhållande till västtyskar och holländare, skulle nog
klimatet vara en avhållande faktor.
Den gemensamma arbetsmarknaden bör också omfattas
av Östeuropa. Inte minst de senaste veckornas utveckling i
Baltikum visar på ett stort baltiskt intresse för fördjupade
kontakter med Sverige. Läget i Östeuropa är minst sagt
oklart, men vi anser ändå att möjligheterna till öppnare
gränser för människor t.ex. vad gäller arbetsmarknad ska
ses över redan nu. Vi anser att regeringen ska börja med att
försöka utvidga den nordiska arbetsmarknaden till de
baltiska staterna och Polen, som är våra närmaste
grannländer i öst.
Bättre arbetsförmedling
Den som vill söka arbete i andra länder får så gott som
ingen service av landets arbetsförmedlingar.
Arbetsförmedlingarna har helt enkelt alldeles för lite eller
ingen information överhuvudtaget om lediga platser utanför
Sveriges gränser. Inte ens när det gäller arbete i de nordiska
länderna finns en fungerande arbetsförmedling. Praktiska
upplysningar om regler för arbetsmarknaden i andra länder
saknas också. Vi anser att den internationella
arbetsförmedlingen måste byggas upp. Förmedlingen till de
andra nordiska länderna bör prioriteras i det arbetet,
eftersom vi redan har en gemensam nordisk
arbetsmarknad.
Visumtvånget
Sverige kräver visum för inresa från många länder. Vi
anser att ett giltigt pass måste kunna räcka som
inresehandling och att visumtvången därför ska avskaffas.
Det här kommer inte bara att innebära fördelar för
människor som vill resa till Sverige utan det är också möjligt
att fler länder kommer att avskaffa visumtvånget för
svenskar.
Rätt att turista längre
Enligt utlänningslagen får man i första hand rätt att
stanna i Sverige i tre månader då man kommer som turist.
Vi tycker att de som vill stanna längre direkt vid gränsen i
passet ska få tillstånd att stanna 6 månader.
Arbetstillstånd
Friheten att resa och se sig omkring i världen skulle
kunna utvidgas ytterligare om rätt att turista i ett land
automatiskt kopplades med en rätt att arbeta. Det här
underlättar framförallt för personer som inte har så gott om
pengar, t.ex. ungdomar, att komma ut i världen och uppleva
andra kulturer. Därför anser vi att den som har rätt att
uppehålla sig i Sverige som turist också ska få rätt att
lönearbeta. Sverige bör naturligvis arbeta för samma rätt
för svenskar som vill besöka och arbeta i andra länder.
En sådan reform skulle också bidra till att legalisera en
del av det svartjobb som nu utförs i Sverige av t.ex.
polacker. Ge de som vill komma hit rätt att jobba här några
månader -- ett alternativ till svartjobb! Naturligvis måste de
som vill arbeta i Sverige finna sig i att följa den lagstiftning
som vi har på arbetsmarknadsområdet.
Studier i andra länder
Det talas mycket om vikten av möjligheter till studier i
andra länder. Men tyvärr är de förändringar som har
kommit mycket små. Numera kan man t.ex. få studiemedel
för studier i andra länder utan problem. Det är naturligtvis
positivt. Men varför går inte information ut ordentligt till
ungdomar om möjligheten till studier i andra länder? Varför
försöker inte Sverige i sina kontakter med andra länder
sluta avtal om studentutbyte så att alla som vill på
högstadiet och gymnasiet får rätt att tillbringa ett av sina
studieår i ett annat land? Det skulle knappast bli dyrare
eftersom utlandsåret bör tillgodoräknas i den svenska
utbildningen och att det säkert går att organisera i
samarbete med andra länder som utbytesverksamhet.
Inte ens inom de nordiska länderna fungerar det här
tillfredsställande. Vi efterfrågar en mycket offensivare
politik från regeringshåll när det gäller möjligheter till
utlandsstudier. Speciellt när det gäller kontakter med
Östeuropa skulle ett ökat studentutbyte vara positivt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om skillnaden mellan kapitalets och
människors frihet,
2. att riksdagen hos regeringen begär att den arbetar för
en utvidgning av den gemensamma nordiska marknaden till
EG och EFTA-länderna,
3. att riksdagen hos regeringen begär att den arbetar för
ökad öppenhet mot öststaterna i enlighet med vad som
anförs i motionen,
[att riksdagen hos regeringen begär att
arbetsmarknadsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag
till bättre arbetsförmedling för dem som vill söka arbete i
andra länder,1]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att alla visumtvång till Sverige avskaffas,2]
[att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i
utlänningslagen så att rätten att uppehålla sig i Sverige som
turist utökas till sex månader,2]
[att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i
utlänningslagen så att rätt att befinna sig i Sverige
automatiskt ger rätt till arbetstillstånd,2]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om radikalt förbättrade möjligheter
till studier i andra länder,3]
[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att de som studerar på högstadiet eller gymnasiet ges rätt att
studera ett år utomlands.3]

Stockholm den 17 januari 1991

Åsa Domeij (mp)

Roy Ottosson (mp)

Eva Goe s (mp)

Kjell Dahlström (mp)

Krister Skånberg (mp)

Marianne Samuelsson (mp)

Gösta Lyngå (mp)

Carl Frick (mp)
1 1990/91:A235

2 1990/91:Sf626

3 1990/91:Ub285
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)