Öppenvårdsbehandling i kommunal regi

Motion 1999/2000:Sf289 av Tuve Skånberg (kd)

av Tuve Skånberg (kd)
Många kommuner har en öppenvårdsavdelning där familjer
med barn under 12 år går i behandling dagtid. Till den här
behandlingen är då knutet en barnläkare som blir informerad
om den aktuella familjen vid inskrivningen.
Vid kontakt med försäkringskassan, har denna efter lite diskussion gått
med på att föräldrar som har arbete skall kunna delta i denna
öppenvårdsbehandling och erhålla tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt
barn. Tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn utgår 60 dagar per barn
och år.
Skulle inte föräldrapenning utgå, skulle det vara mycket svårt att få
föräldrar att se det ekonomiskt möjligt att delta, om de måste avstå sin lön
och inte får någon slags kompensation för inkomstbortfallet. Barnens
behandling skulle då bli allvarligt lidande, eller i värsta fall få ställas in.
Så långt känt finns det inga regler i AFL för den beskrivna situationen, om
kommunen är huvudman för verksamheten. Inte heller har det någon
betydelse om öppenvårdsavdelningen har en landstingsanställd läkare till
hands. Den beskrivna verksamheten liknar i mycket en inläggning dagtid
som t ex en familj måste gå igenom vid en utredning eller behandling på
sjukhus i landstingets regi. Då är regelverket att föräldrar kan erhålla
tillfällig
föräldrapenning för vård av sjukt barn.
Skillnaden består tydligen i om verksamheten bedrivs i landstingets regi
eller i kommunal regi. Enligt uppgift har Riksförsäkringsverket här skärpt
regeltolkningen istället för det rimliga, tvärtom.
Öppenvårdsbehandling i kommunal regi blir allt vanligare. För att inte
barn ska gå miste om den öppenvårdsbehandling de behöver, eller behöva
sakna den föräldranärvaro som för behandlingen kan vara viktig, eller till och
med nödvändig, behöver en lagändring komma till stånd. Regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag på en sådan lagförändring.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en lagändring, så att föräldra-
penning utgår vare sig behandling sker vid öppenvårdsavdelning i
kommunal regi eller i landstingets regi.

Stockholm den 5 oktober 1999
Tuve Skånberg (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)